Gjøl havn

Kystmiljø - havn

Beskrivelse
Gjøl Havn og tjæreplads er beliggende på den bakkeø som kaldes Gjøl. Gjøl var indtil 1940 en ø, og det fornemmes stærkt, når vejen fra hovedlandevejen til Gjøl følges. Her er landet meget fladt og inddæmmet, hvorefter landskabet rejser sig, for så at falde ned mon Limfjorden igen.

Gjøl har erhvervsmæssigt været nært knyttet til Limfjorden, som dels blev udnyttet til fiskeri, dels tjente som transportvej for landbrugsprodukter og fisk til den nærliggende købstad Aalborg. Det fornemmes stadig bl.a. ved garntjæringsanlægget i Torpet og det meget velholdte toldsted, som ligger overfor Gjøl Kro.

Endvidere kommer tilknytningen til fjorden til udtryk i, at der er stikveje og kig fra Gjøl by ned til vandet, ligesom der stadig fører veje ud til det gamle udskibningssted ved Isbakken i den østlige ende af byen. Alt dette giver Gjøl en særlig maritim atmosfære, som trods en omfattende om- og nybygning af bebyggelsen og en vis turistmæssig udnyttelse stadig er særdeles hyggelig.

Fortælling
Gjøl havn blev anlagt som en anløbsbro i 1895 og udbygget med en mole i 1930’erne. Den var oprindelig beregnet til fiskernes brug, men har nu mest præg af marina. Gjøl kro med facade fra 1901 ligger smukt ud mod havnen.

I Torpet er der bevaret et meget interessant anlæg til tjæring af fiskernes garn. Anlægget, der ejedes af fiskerne i fællesskab i et tjærelav, har været i brug fra ca. 1900 til 1980’erne. Efter behandlingen med tjære blev garnene lagt til tørre i græsset eller hængt op i stativer.

Hans Kirks roman Fiskerne fra 1928 har gjort fiskeriet på Gjøl velkendt. Handlingen bygger på virkelige begivenheder, der dog kun omhandler en episode i øens lange fiskerhistorie.

Det omtalte tjæreanlæg er restaureret i 1996 og velbevaret og udgør, trods den forurening tjæren må formodes at have forvoldt, en stor seværdighed. Herregården Birkumgård er delvis bevaret. Gjøl bys huse optræder i næsten alle tilfælde i gennemmoderniseret tilstand. Kroen har dog en smuk facade ud mod havnen.

Status
Gjøl Kro står stadig stærkt nede på havnen, og har med sine takkede gavle et majestætisk udseende i det maritime miljø. Kystfiskermiljøet har længe været under pres og Gjøl havn fremstår i dag mere som et fritidsmiljø. Dog aflæses kroen og toldstedet ganske tydeligt, og er i god stand. Tjærepladsen er renoveret i 1996 og er i fin stand. Der er tillige lavet formidling om tjærepladsens funktion.

Bærende bevaringsværdier
Indsigten til kroen skal bevares, således at den majestætiske betydning opretholdes. Derudover er der en særlig maritim atmosfære i det byggede miljø på havnen. Anlægget på tjærepladsen har en stor bevaringsværdi, da det fortæller historien om det at tjære garn.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det vil være særdeles uhensigtsmæssigt at placere byggeri umiddelbart syd for kroen. Desuden er det vigtigt at nybyggeri taler samme formsprog som de bygninger, der allerede er tilstede på havnen. Endvidere er det vigtigt fortsat at værne om anlægget på tjærepladsen.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Der er potentiale for en større grad af formidling omkring fiskerkulturen på havnen, og dennes samspil med tjærepladsen. Ved fremtidig udbygning af området, kan miljøet forstærkes ved at indtænke historiske træk i en eventuel lokalplan.

 

Tjærepladsen som er beliggende på hovedgade.

Tjærepladsen som er beliggende på hovedgade.

Tjærepladsen. Området vidner om meget aktivitet med tjæring af garn.

Tjærepladsen. Området vidner om meget aktivitet med tjæring af garn.

Gjøl Kro set nede fra havnen. Kroen er væsentligt tilbygget mod vest. De to tilbygninger kan med fordel rives ned, således at den oprindelige krobygning kommer til at stå stærkere.

Gjøl Kro set nede fra havnen. Kroen er væsentligt tilbygget mod vest. De to tilbygninger kan med fordel rives ned, således at den oprindelige krobygning kommer til at stå stærkere.

Gjøl Kro – opført 1901.  Kroen ligger ud til Limfjorden, og det er vigtigt at kigget ud på fjorden – men også kigget fra fjorden ind til Gjøl Kro friholdes for bebyggelse. Kroen er et vartegn på Gjøl Havn, og det er således vigtigt, at den er synlig fra vandsiden.

Gjøl Kro – opført 1901.
Kroen ligger ud til Limfjorden, og det er vigtigt at kigget ud på fjorden – men også kigget fra fjorden ind til Gjøl Kro friholdes for bebyggelse. Kroen er et vartegn på Gjøl Havn, og det er således vigtigt, at den er synlig fra vandsiden.

Gjøl Kro facade mod nord. Det er denne side man ser, når man kører ned til Gjøl Havn.  Hovedbygningen er tilbygget på denne bagside.

Gjøl Kro facade mod nord. Det er denne side man ser, når man kører ned til Gjøl Havn.  Hovedbygningen er tilbygget på denne bagside.

Toldhuset, som er beliggende ud til vejen ned til havnen.

Toldhuset, som er beliggende ud til vejen ned til havnen. Huset er opført i 1916.

Havnen – cafe og slæbested, hvor man skal sætte sin egen lille båd i vandet.

Havnen – cafe og slæbested, hvor man skal sætte sin egen lille båd i vandet.

Havnen med klubbygningerne.

 

Havnen med klubbygningerne.