10 - Sommerhusområde, Plantørensvej, Blokhus

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udføre en ny rammeområde 19.S10, således der sikre den nødvendige overensstemmelse mellem Kommuneplan21 og Lokalplan 19-026.

Ændringer med dette kommuneplantillæg

Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor Kommuneplanens rammeområde 19.R1, der fastlægger områdets anvendelse til rekreative formål, herunder campingplads med tilhørende servicefaciliteter og hytter.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan21. Lokalplanens muliggørelse af sommerhusbebyggelse og hotel i delområde I og II er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Det nye rammeområde fremgår af nedenstående kort

 

Forhold til retningslinjer i Kommunepla21

Retningslinje 1.1.10 Beskyttelseszoner langs overordnede veje
Beskyttelseszonen langs overordnede veje omfatter et areal i en afstand af 150 meter fra overordnede veje. Formålet med denne retningslinje er at fastholde en klar afgrænsning mellem land og by. Der er i denne sammenhæng ikke tale om forhindring af almindelig udvidelse af byer, hvis dette i øvrigt opfylder kravene til en tæt og sammenhængende bystruktur.

Det vurderes, at idet lokalplanområdet er omringet af sommerhusbebyggelse mod nord og vest, vil det landskabelige værdier og by kvaliteter bevares og opfattelser af et tydeligt landskabsudtryk ikke blive påvirket af områdets udvikling, idet lokalplanområdet er beliggende i tæt tilknytning til sommerhusområde.

Områder, hvor skovrejsing er uønsket - Retningslinje 2.3.2
Lokalplanområdet ligger i et område, der er uønsket til skovrejsning. Lokalplanen udlægger området til sommerhus samt hotel, og vurderes at være i overensstemmelse hermed.

Område 6, Blokhus – Retningslinje 2.5.6
Lokalplanområdet ligger inden for landbrugsområde nr. 6, Blokhus. I dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige natur-, ferie- og fritidsinteresser. Lokalplanen udlægger området til sommerhus samt hotel, og vurderes at være i overensstemmelse hermed.

Større, Sammenhængende landskaber – Retningslinje 2.2.2
Lokalplanområdet ligger indenfor et større sammenhængende landskab, hvor beskyttelse og udvikling af landskabsværdierne vægts højt.

Lokalplanområdet er i dag allerede udnyttet som campingplads, og indgår som en naturlig del af Blokhus by. Mod syd og øst grænser lokalplanområdet desuden op mod Blokhus Klitplantage, der blandt andet omfatter et stort skovareal. Grundet områdets placering ift. Blokhus By og Klitplantagen vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med retningslinjen, idet området har en begrænset synlig ift. det større sammenhængende landskab.

Natura 2000-områder

Lokalplanområdet ligger udenfor Natura 2000-områder. Lokalplanområdet ligger ca. 6 km sydvest for Natura 2000-område nr. 216 – ”Saltum Bjerge”. Området rummer flere sjældne planter og mange arter, der er karakteristiske for især de to overdrevstyper, som er at finde i det pågældende Natura 2000-område.

Det vurderes, at de sjældne planter samt fugle- og dyreliv i Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af realiseringen af nærværende lokalplan. Vurdering er, at anvendelsen til sommerhusområde ikke vil give gener i forhold til Natura 2000-området.

Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning

Dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område) eller udenfor. En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted ved arealet.


På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der ved eller på og omkring arealet kan være:

- Markfirben
- Odder
- Spidssnudet frø

Odder er optaget på rødlisten 1997 som sårbar. Rødlisten 1997 er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Jammerbugt Kommune har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter på og omkring arealet. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til arealet.

Jammerbugt Kommune vurderer herefter, at projektet inden for lokalplanområdet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter, fordi der ikke ændres på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger i lokalplanområdet som vurderes at være levested for flagermus. Der fældes ikke meget store træer inden for området. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med projektet inden for lokalplanområdet, der kan være til skade for Bilag IV-arter.

Miljøvurdering af planer og programmer

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens § 8, stk. 1.
Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.
Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at:
- lokalplanen ikke vil påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, pkt. 2,
- lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 2, pkt. 1,
- en dispensation eller reduktion af skovbyggelinjen ikke vil have væsentlig indvirkning på skoven,
- lokalplanen ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning af kysten og det visuelle udtryk heraf,
- at lokalplanen ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 2, pkt. 2.