2.1.6 Potentielle økologiske forbindelser

Statisk kort

2.1.6 Potentielle økologiske forbindelser

De potentielle økologiske forbindelser jf. kortet er områder med potentiale for at binde naturen mere sammen i landskabet. Her skal den kommunale planlægning og administration af arealanvendelsen sikre, at der så vidt muligt ikke etableres større anlæg, planlægges aktiviteter eller ske indgreb, der kan begrænse muligheden for, at de potentielle økologiske forbindelser kan opnå deres potentiale som funktionelle korridorer i landskabet. Samtidig skal planlægning og administration af arealanvendelsen sikre muligheder for, at disse udpegninger kan styrkes over tid og således bidrage til en større økologisk sammenhæng og robusthed i Grønt Danmarkskort.

Inden for de potentielle økologiske forbindelser, må der ikke etableres anlæg, planlægges aktiviteter eller ske indgreb, der begrænser muligheden for at udvide og styrke formålet med udpegningen.

Såfremt et anlæg, en aktivitet eller et indgreb ikke kan undgås i et område, hvor der er udpeget potentielle økologiske forbindelser, skal der sikres kompenserende tiltag, der stadig opretholder det potentiale, som er grundlag for udpegningen.

De potentielle økologiske forbindelser er områder med begrænset naturindhold, hvor der kan skabes forbindelse mellem eksisterende økologiske forbindelser og/eller de særligt værdifulde naturområder i Grønt Danmarkskort. Det er fx oprindelige kystskrænter eller områder med landbrug og skovbrug, der kan ekstensiveres.

Jammerbugt Kommune er rig på potentialer for økologiske forbindelser, da der ofte ikke er væsentlig afstand til naturområder, som kan danne grundlag for ny natur og øget sammenhæng i naturen. De kan visse steder få funktion som trædesten for sjældne arter som fx hedepletvinge eller andre rødlistede arter, som er isolerede og i risiko for lokal uddøen.

Udpegningerne forhindrer ikke den eksisterende arealanvendelse, men begrænser etablering af anlæg eller aktiviteter, som kan reducere de potentielle økologiske forbindelsers funktion for biodiversiteten.