Indledning

Planforslagets indhold og formål

Kommuneplanen fastlægger på overordnet niveau mål, retningslinjer og rammer for bl.a. den fysiske udvikling. Derfor skal planforslaget vurderes på samme overordnede niveau. Dette medfører, at vurderingen koncentrerer sig om generelle vurderinger af forhold, der kan have en indvirkning på miljøet, og hvilke afbødende foranstaltninger, det bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægning.

Kommuneplan revisionsbeslutning

Ifølge planloven skal Jammerbugt Kommune opretholde og vedligeholde en kommuneplan. For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling i byerne såvel som i det åbne land. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år.

Med "Planstrategi'19 – Sammen mod 2030" er der truffet beslutning om en revision af kommuneplanen, der overordnet set viderefører principperne for den fysiske planlægning, men samtidig skaber rammerne for, at kommunalbestyrelsens vision og fokusområder kan realiseres.

I planlovens forstand vil kommuneplanrevisionen ske som en fuld revision. Det sker for at kunne arbejde på tværs af alle emner. Der vil blive foretaget en vurdering og prioritering, så revideringen sker med baggrund i vision og fokusområder. For enkelte emner er der behov for en mere gennemgribende revision.

Forventede ændringer i kommuneplanen

Forslaget til ny kommuneplan bygger derfor i væsentligt omfang på den gældende Helhedsplan17, men indfører et nyt skærpet fokus på det åbne land og multifunktionel anvendelse af landskabet. Derudover arbejdes der i planforslaget med planlovens nye muligheder og krav til kommuneplanlægningen, herunder blandt andet klima, omdannelseslandsbyer, strategisk planlægning for landdistrikter og udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Kommuneplanrevisionen er derfor, i overensstemmelse med planstrategien, primært orienteret om følgende emner:

 • Retningslinjer for det åbne land
 • Klima
 • Omdannelsesbyer
 • Strategisk planlægning for landdistrikter
 • Konsekvensrettelser i de øvrige dele af kommuneplanen

En gennemgang af planforslaget har vist, at der foretages følgende ændringer i det nuværende plangrundlag:

 • Generel ajourføring og opdatering i forhold til statslige og regionale planer samt ændret lovgivning.
 • Justering af hovedstruktur, retningslinjer og arealudpegninger samt redegørelse i overensstemmelse med revisionsbeslutning. Herunder nye retningslinjer for strategisk planlægning for Landsbyer, Omdannelseslandsbyer, Omdannelse og fortætning af bymiljøer, Arealer til byudvikling, Grønt Danmarkskort, Tekniske anlæg i Grønt Danmarkskort, Solenergianlæg, Særlige drikkevandsinteresser, Risiko for oversvømmelse, Håndtering af regnvand, Erosionstruede kyster, Turismestrategi, Sommerhusområder og Helikopterbase.
 • Derudover foretages ændring af eksisterende retningslinjer for Byrollemønster, Byudvikling og det overordnede vejnet, Støjbelastede arealer, Afstand mellem forurenende aktiviteter og forureningsfølsom anvendelse, Vindmøller, Udseende for møller og 25 meter, Arealreservationer til nye veje og vejudvidelser, Skovrejsning, Værdifulde kulturmiljøer, Natura 2000-områder, Særligt værdifulde naturområder, Potentielle naturområder, Økologiske forbindelser, Potentielle økologiske forbindelser, Lavbund og potentielle vådområder, Friluftsliv og rekreative tiltag, Bevaringsværdige landskaber, Større sammenhængende landskaber, Geologiske bevaringsværdier, kystnærhedszonen og udviklingsområder.
 • Retningslinjer for Byudvikling i regionale områder og Byudvikling i andre områder, Sikring af kulturhistorien, Landzonepraksis og Lysforurening udgår af planlægningen.
 • Der foretages udlæg af flere nye områder til byudvikling (14), flere eksisterende rammeområder udvides (12), mens en række eksisterende rammeområder udgår af planlægningen eller reduceres i omfang (20). Endvidere foretages der ændringer i anvendelse for en række eksisterende rammeområder (26).
 • Endvidere foretages konsekvensrettelser og berigtigelse af ændringer i Helhedsplan17 samt indarbejdelse af kommuneplantillæg.

Herudover sker der en opdatering af retningslinjetemaet for Detailhandel som følge af ændret lovgivning og overordnet planlægning, hvor der sker en række ændringer af centerstrukturen. Der er tale om forholdsvis begrænsede ændringer, som muliggør udvikling lokalt, hvis der skulle være markedsmæssig efterspørgsel, men som ikke forrykker den overordnede center- eller butiksstruktur og som vurderes ikke at ville få væsentlige effekter for den eksisterende detailhandel.

Udarbejdelse af kommuneplanforslag og miljørapport foregår sideløbende, så resultater fra miljøvurderingen kan indarbejdes i planforslaget, og dette kan medføre justeringer af bestemmelser, arealudpegninger mv.

Miljørapportens indhold og metode

Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til proces og indhold.

Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet inden for et bredt miljøbegreb, der omfatter biologisk mangfoldighed, flora og fauna, befolkningen, menneskers sundhed, jordbund og jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk kulturarv, større menneskeskabte katastroferisici og ulykker, ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem ovennævnte faktorer.

Miljøvurderingen gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang, planen stemmer overens med de miljømålsætninger, som er fastlagt i lovgivningen og planlægningen. Desuden vurderes, om der sker væsentlige indvirkninger på enkelte miljøfaktorer.

Grundlaget for miljørapportens konsekvensvurderinger er som udgangspunkt aktuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslaget, dvs. foreliggende planer og rapporter mv.

Grundlag for vurderingen

Miljøvurderingen af forslag til Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planens gennemførelse og derigennem udgøre en del af beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af planforslaget. Udarbejdelsen af planforslaget og miljøvurderingen er foregået sideløbende. På den måde har det været muligt at imødekomme potentielle miljøkonsekvenser allerede i udarbejdelses- og beslutningsfasen af planforslaget.

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til de aktuelle og gængse vurderingsmetoder og til planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet. I sagens natur vil konsekvensvurderingen derfor være afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning, der skal udmønte kommuneplanens bestemmelser.

Miljøvurderingen er ikke underbygget af konkrete beregninger af f.eks. støjniveau, luftforurening, konkrete feltstudier, visualiseringer eller lignende. Sådanne beregninger og vurderinger vil, hvis det er nødvendigt, blive udført i tilknytning til sektorplaner mv. samt i forbindelse med konkrete projekter eller lokalplaner, som udarbejdes efter kommuneplanens vedtagelse.

Afgrænsning af miljøvurderingen

Miljøvurdering af kommuneplanforslaget foretages på et overordnet niveau og på grundlag af en kvalitativ vurdering af de ændringer planforslaget indebærer i forhold til det gældende plangrundlag i Helhedsplan17.

Jammerbugt Kommune har på baggrund af en afgrænsning (scoping) vurderet, at de sandsynlige væsentlige miljøfaktorer omfatter:

 • Natur; bilag IV-arter, planlagt natur, naturområder og biotoper
 • Vand; grundvandsbeskyttelse
 • Befolkning; solenergianlæg
 • Landskab; landskabsinteresser og visuelle konsekvenser
 • Kulturarv; kirker og deres omgivelser og værdifulde kulturmiljøer

Miljørapporten vil derfor indeholde en vurdering af, hvordan planforslaget kan

påvirke disse miljøfaktorer.

Høring af berørte myndigheder

Berørte myndigheder skal høres på forskellige trin af miljøvurderingsprocessen sammen med høring af offentligheden. Inddragelsen giver mulighed for indflydelse på beslutningen om og udførslen af de nødvendige miljømæssige vurderinger. Berørte myndigheder høres i forbindelse med:

 • Afgrænsning (scoping) af miljørapportens indhold og omfang.
 • Den offentlige høring af (planforslag og) miljørapporten.
 • Ved offentlig bekendtgørelse af den vedtagne plan og den sammenfattende redegørelse.

Med henblik på den endelige fastlæggelse af miljørapportens indhold og detaljeringsniveau har resultatet af afgrænsningen (scopingen) været sendt til høring hos en række myndigheder og organisationer, der kan være berørt af planforslaget i perioden 16. juni til 1. juli 2021. De berørte myndigheder og organisationer har derved haft mulighed for at kommentere afgrænsningen eller bidrage med oplysninger, der kan indgå i miljøvurderingen.

Følgende potentielt berørte myndigheder er blevet hørt: Bolig- og planstyrelsen, Trafikstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Naturstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Region Nordjylland, Kystdirektoratet, Aalborg Stift, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Vejdirektoratet, Aalborg Historiske Museum, Fredningsnævnet samt Thisted, Hjørring, Brønderslev, Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner.

I forbindelse med høring af de berørte myndigheder er der indkommet én bemærkning fra Energistyrelsen. Bemærkningen er af generel informativ karakter hvor Energistyrelsen gør opmærksom på, at der er åbnet for ansøgninger for etablering af geotermiske anlæg til indvinding af energi.

Bemærkningen medfører ikke ændringer i kommuneplanforslaget og har ikke givet anledning til ændringer i miljørapportens afgrænsning og indhold.

Alternativer, herunder 0-alternativet

Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af referencescenariet (0-alternativet). Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, hvor forslag til Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune ikke vedtages og plangrundlaget i Helhedsplan17 (med tillæg) videreføres.

Der forventes ikke udarbejdet alternative forslag til kommuneplanen, og derfor forventes der ikke umiddelbart opstillet og vurderet andre alternativer. 0-alternativet medtages i miljøvurderingen som referenceramme for at kunne sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af forslag til ny kommuneplan.

For hvert emne i miljørapporten gives en beskrivelse af den nuværende miljøstatus. Denne miljøstatus udgør en beskrivelse af miljøtilstanden ved 0-alternativet, og udgør dermed en referenceramme for beskrivelsen af de potentielle konsekvenser ved gennemførelse af planforslaget.

Kumulative effekter

Der er ikke kendskab til andre projekter eller planer, som kan medføre kumulative virkninger for forhold omfattet af miljørapporten.