Formål

Formålet med kommuneplantillægget er udlægge en ny ramme, der sikre den nødvendige overensstemmelse mellem Kommuneplan 2021 og Lokalplan 19-025.

Ændringer med dette kommuneplantillæg

Lokalplanen omfatter et området, der ikke er rammelagt jf. Kommuneplan 2021.

I medfør af kommuneplantillægget udlægges der et nyt område på 5,1 ha. til offentligt formål jf. kortet på siden. Området inden for rammen må anvendes til offentlige formål, herunder døgninstitution såsom socialt botilbud. Der fastsættes en bebyggelsesprocent på 10 % for den enkelte ejendom med mulighed for byggeri i 1,5 etage, og med en bygningshøjde op til 6,5 meter målt fra naturligt terræn. Zonestatus fastholdes til landzone.

Afgrænsning for nyt rammeområde fremgår af nedenstående kort.

Forhold til retningslinjer i Kommuneplan21

Retningslinje 2.5.7 Område 7, Lundergård Mose
 Lokalplanområdet ligger indenfor et udpeget område, hvor jordbrugserhvervet er svært at sikre som værdifuldt. I dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige natur-, ferie- og fritidsinteresser.

Det vurderes på baggrund heraf, at tillægget er i overensstemmelse med retningslinjen for landbrugsområder, idet lokalplanen sikrer at ny bebyggelses omfang og udseende indordner sig ift. de landskabelige og naturmæssige kvaliteter som området i sin helhed indeholder.

Retningslinje 2.17 Lavbund og potentielle vådområder
 Lokalplanen ligger inden for et område udpeget som lavbundsareal. Områder udpeget som lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for større anlæg.

Jammerbugt Kommune er historisk set formet af hav og fjord, og mange områder er naturligt lavtliggende. De udgøres ofte af enge og moser, men kan også være områder, der i dag er intensive landbrugsarealer, som tidligere har været natur. En del af disse lavbundsjorde er naturligt tørveholdige, og derfor vil de, når de drænes og dyrkes, udlede drivhusgasser til atmosfæren, som leder til en klimabelastning. Udtagning af lavbundsjordene kan i visse områder være et middel til at sikre drikkevandsressourcer, da udvaskningen af pesticider og nitrat reduceres, når landbrugsjorden udtages og konverteres. Tilbageholdelse af vand i landskabet kan lokalt også bidrage til klimasikring, så der undgås oversvømmelser af vejarealer, byområder og værdifulde landbrugsområder.

Tillægget vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjen for lavbundsarealer, idet der kun gives mulighed for etablering af ny bebyggelse i mindre omfang i form af mindre fritliggende boligenheder samt udvidelse af eksisterende bygningsmasse på op til 500 m2.

Retningslinje 2.3.1 Skovrejsning
Lokalplanområdet ligger indenfor et område med ønsket skovrejsning.  Inden for skovrejsningsområderne kan Jammerbugt Kommune anbefale, at der rejses ny skov.

Forud for etablering af ny skov, skal der tages stilling til, om der i forbindelse med skoven skal etableres faciliteter til brug for outdooraktiviteter. Det skal i en plan for skovrejsningsområdet angives, hvor de eventuelle faciliteter for outdooraktiviteter skal placeres.

Der er foreligger ingen planer for skovrejsning inden for lokalplanområdet. Det vurderes samtidig, at områdets anvendelse til et socialt botilbud ikke begrænser muligheden for en eventuel skovrejsning. Tillægget vurderes således at være i overensstemmelse med retningslinjen for skovrejsning.

Natura 2000

Rammeområdet ligger uden for Natura 2000-områder. Nærmest til lokalplanområdet ligger Natura 2000-området nr. 21 - "Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien” ca. 6 km sydvest fra lokalplanområdet.

Det vurderes, at området udlagt til offentlige formål, herunder institution i form af socialt botilbud, ikke vil påvirke fugle- og dyreliv og de sjældne planter i Natura 2000-områderne samt at Natura 2000-områderne ej heller vil påvirke realiseringen nærværende lokalplan.

Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning
 Dyre- og plantearter i forhold til EF-habitatdirektivet, rødliste eller fredning er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område). En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i lokalplanområdet eller umiddelbart udenfor.

På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der ved eller på og omkring arealet kan være:

  • Odder
  • Spidssnudet frø
  • Markfirben

Odder er optaget på rødlisten 1997 som sårbar. Rødlisten 1997 er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Jammerbugt Kommune har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter på og omkring arealet. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på, eller umiddelbart op til, arealet.

Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet ligger delvist indenfor kystnærhedszone, og er derfor omfattet af planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne.

Der skal redegøres for, hvordan ny bebyggelse vil påvirke kysten visuelt. Såfremt ny bebyggelse afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Der må desuden kun planlægges for nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzonen, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

For den del af lokalplanområdet, der er omfattet af kystnærhedszonen, giver lokalplanen mulighed for etablering af mindre fritliggende boligenheder. boligenhederne må kun opføres i en etage og være maksimal 50 m2 med en højde op til 5,5 meter målt fra naturligt terræn. Den tilladte bebyggelse vurderes ikke at påvirke kystlandskabet grundet områdets afstand til kysten samt bebyggelsen mindre omfang.

Ved lokalplanens vedtagelse fastholdes områdets zonestatus, herunder landzone. Lokalplanens fastlæggelse af området til offentligt formål, herunder et socialt botilbud vurderes at have en planlægningsmæssige og funktionel begrundelse, idet der er tale om anerkendelsesværdig anvendelse for en målgruppe med særligt behov for netop det fysiske miljø, som lokalplanområdet imødekommer. Derudover er lokalplanområdet tidligere anvendt som landbrugsejendom med eksisterende bebyggelse.

På baggrund heraf vurderes tillægget således at være i overensstemmelse med planlovens bestemmelser for planlægning inden for kystnærhedszonen. 

Miljøvurdering

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Kommuneplantillægget er omfattet af lovens § 8.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at:

  • at der er tale om et begrænset omfang af ny bebyggelse, der indpasser sig med de omkringliggende omgivelser ift. bebyggelsens omfang og udseende,
  • at kystlandskabet ikke påvirkes,
  • at påvirkningen af grønne områder, beplantning, dyre- og planteliv, biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelsesinteresser, i forbindelse med anlægsarbejdet er lokal og kortvarig, og vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
  • at de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

19.O3 - Institution ved Kystvejen