2.4.2 Planlægning i kystnær byzone

I den kystnære byzone skal der, ved udarbejdelse af lokalplaner og ved dispensation fra eksisterende lokalplaner, gøres rede for, hvorledes den påtænkte plan eller dispensation påvirker kysten.

Byzoneområderne indenfor afgrænsningen af kystnærhedszonen er ikke en del af kystnærhedszonen, men der skal stadig redegøres for, hvordan en plan eller dispensation kan påvirke kysten. Denne redegørelse skal indeholde en vurdering af bygningshøjder og indblik fra vandsiden.

Redegørelsen har til hensigt at sikre en bevidsthed om, hvordan byggeri og anlæg i den kystnære del af byzonen kan påvirke kystens udtryk. Ny bebyggelse skal således indpasses i den kystlandskabelige helhed, og der skal tages hensyn til eventuelle naturinteresser på de omgivende arealer.