3.1.1 Værdifulde kulturmiljøer

Statisk kort

3.1.1 Værdifulde kulturmiljøer

Inden for de udpegede værdifulde kulturmiljøer må der kun planlægges og udføres byggeri, anlæg mv., hvis der tages hensyn til kulturhistoriske bevaringsværdier, og når det kan godtgøres at de bærende bevaringshensyn ikke i væsentlig grad tilsidesættes.

Ved udarbejdelse af lokalplan skal der redegøres for betydningen af et værdifuldt kulturmiljø, der indgår i planområdet eller i samspil med området, og der skal tages stilling til, hvordan de kulturhistoriske bevaringsværdier kan sikres i dialog med Nordjyllands Historiske Museum. 

På kortet ses de udpegede værdifulde kulturmiljøer, som skal sikres såvel i byzone og sommerhusområder, som i landzone.

Et værdifuldt kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det kan være bygninger, vejforløb, udstykninger, voldanlæg mv., det afgørende er, at kulturmiljøet er synligt.

I skemaet ses en oversigt over de udpegede værdifulde kulturmiljøer, og der linkes til mere uddybende beskrivelser af det enkelte kulturmiljø. Heri beskrives kulturmiljøets fortælling, status og bærende bevaringsværdier.

Kulturmiljø Type
Alsbjerg Fortidsminder
Attrup Bymiljø – landsby
Bejstrup Bymiljø – landsby
Birkelse Hovedgård Magt og tro - hovedgård
Blokhus By

Kystmiljø - skudehandel

Blokhus - badehusene Fritidsmiljø - kystturisme
Blokhus - Ferren Fritidsmiljø - sommerhuse
Bratskov Herregård Magt og tro - herregård
Brovst Arbejderby Bymiljø - boligkvarter
Bunkeranlæg Kettrup Bjerge Vej Militær anlæg / sommerhuse
Dige og pumpestation ved Attrup Landbrugsmiljø - landvinding
Dige og pumpestation ved Ulvedybet Landbrugsmiljø - landvinding
Fjerritslev Bymiljø - stationsby
Fosdal-Telling-Lerup Fortidsminde
Gammel Brovst Bymiljø - landsby
Gjøl By Bymiljø - landsby
Gjøl Havn Kystmiljø - havn
Hingelbjerge Fortidsminder
Husby Hole Fortidsminder
Janum Kjøt Fortidsminder
Kettrup Bjerge Fritidsmiljø - sommerhuse
Klim Bymiljø - landsby
Klim Bjerg Industrimiljø - fabrik og råstof
Kokkedal Slot Magt og tro - slot
Korsholm Fortidsminder
Kaas Briketfabrik Industrimiljø - fabrik
Lien Pirupshvarre Fritidsmiljø - sommerhuse
Manstrup Bymiljø - landsby
Moseby Bymiljø - landsby
Oxholm Herregård Magt og tro - kloster, herregård
Rødhus Klit Feriecenter Fritidsmiljø - feriecenter
Rødhus Klit sommerhusområde Fritidsmiljø - sommerhuse
Slettestrand Kystmiljø - skudehandel, fiskerleje
Skræm Fortidsminder
Store Vildmose Landbrugsmiljø / industri
Svinkløv Badehotel Fritidsmiljø - badehotel
Thorup Strand Kystmiljø - skudehandel, fiskerleje
Tranum Strand Fritidsmiljø - kystturisme
Ågård Voldsted Fortidsminder

 

Ved udpegning af et værdifuldt kulturmiljø er der ikke tale om en fredning, men et afgrænset geografisk område, hvor man skal være særligt opmærksom på de kulturhistoriske bevaringsværdier. Skal der ske byggeri eller ændring i anvendelsen indenfor et værdifuldt kulturmiljøs afgrænsning, skal der først ske en afvejning af de forskellige interesser i området. I konkrete sager kan det være relevant at inddrage Nordjyllands Historiske Museum, der kan bidrage med viden om de kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Der kan fortsat ske udvikling inden for området, det skal blot sikres, at udviklingen sker med viden om og under hensyntagen til områdets kulturhistoriske værdier og spor. Bevaringshensynene skal indgå i den samlede afvejning af de forskellige interesser i området. Udpegningen forhindrer ikke, at der fortsat kan ske nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger samt ændring af anvendelsen mv.

Udpegningen som værdifulde kulturmiljøer er således en opmærksomhedszone, hvor borger, projektudviklere og kommunen i fællesskab i forbindelse med konkrete byggesager, projektudvikling og lokalplanlægning, skal arbejde for at finde løsninger, der tager højde for de kulturhistoriske værdier f.eks. særlige vejforløb, udsigter, visuelle sammenhænge, beplantninger eller en bestemt byggestil. Konkret vil kommunen være behjælpelig med at finde gamle bygningstegninger, kort mm. og bidrage i en dialog med faglige vurderinger og anbefalinger.

Ved udarbejdes af lokalplan inden for et af de udpegede værdifulde kulturmiljøer bør det sikres, at beskyttelsesinteresserne i de udpegede kulturmiljøer varetages. Af hensyn til muligheden for at bedømme, om lokalplanens mål og bestemmelser er forenelige med hensynet til kulturværdierne, er det vigtigt, at den foreliggende viden bliver inddraget i planlægningen, og det kan være relevant at inddrage Nordjyllands Historiske Museum.