Vand

Helhedstænkning i vandkredsløbet er en vigtig forudsætning for at sikre adgangen til rent drikkevand for fremtidige generationer. Helhedsbetragtningen på vandets kredsløb indgår også i statens vandområdeplaner, som skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark og der fastsættes mål for tilstanden for både overfladevand og grundvand.

Drikkevandsinteresser

Byrådets overordnede målsætning er at sikre, at den fremtidige vandforsyning i Jammerbugt Kommune skal baseres på ikke-forurenet grundvand og, at grundvandet skal beskyttes.  

Miljøstyrelsen har på baggrund af en kortlægning af grundvandsforekomsterne udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og områder med drikkevandsinteresser (OD) samt nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) i hele landet. I Jammerbugt Kommune er cirka 40 % af det samlede areal udpeget som områder med drikkevandsinteresser (OD). Foruden områderne med de særlige drikkevandsinteresser (OSD) udpeges indvindingsoplande til de almene vandværker samt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for vandværkernes drikkevandsboringer.

Grundvandskortlægningen danner baggrund for kommunernes efterfølgende arbejde med indsatsplaner for beskyttelse af grundvandsressourcerne. Statens kortlægning blev afsluttet i 2013 og Jammerbugt Kommune har efterfølgende udarbejdet indsatsplaner for drikkevandsvandsbeskyttelse i OSD. Inden for OSD har staten desuden udpeget områder, som er særligt sårbare over for forurening, og hvor der sker stor grundvandsdannelse.

For at udgå forurening af grundvandet og komplikationer i forbindelse med konkret byudvikling skal arealer, som inddrages til byudvikling, undersøges i forhold til grundvandsstanden. De indledende undersøgelser skal modvirke utilsigtet stigning i grundvandsstanden og kortlægge potentielle udfordringer ved forhøjet grundvandsstand.

Håndtering af regnvand og klimatilpasning

Der planlægges for, at regnvand så vidt muligt skal håndteres lokalt på overfladen for at reducere udledningen til kloak. Desuden skal regnvandet, ved planlægning af nye byområder, tænkes ind som en væsentlig del af bybilledet og være et aktivt element i udformningen af nye byrum.

For at undgå oversvømmelser fra regnhændelser og/eller opstuvning af grundvand, planlægges der derudover for, at lavtliggende områder som udgangspunkt friholdes for byggeri med henblik på at kunne udnytte lavtliggende arealer til regnvandshåndtering.

Derudover skal arealer, som ved kortlægning er udpeget som potentielle oversvømmelsesområder, enten sikres, så de ikke skades, eller inddrages som et aktivt element i detailplanlægningen.