Erhverv, Turisme og Infrastruktur

Jammerbugt Kommune er arealmæssigt en stor kommune, der fra naturens side er beriget og samtidig udfordret med vand til alle sider. Vores styrkepositioner inden for turisme, service og fødevarer skal understøttes via planlægning og service.

Vi skal vækste via viden på en bæredygtig måde og sikre, at vi udnytter de muligheder digitaliseringen giver os. Derfor har vi et nødvendigt fokus på gode rammevilkår herunder arbejdskraftens mobilitet, områdets omdømme og en veludbygget fysisk og digital infrastruktur, så vi er forbundet med resten af verdenen.

Infrastruktur

En god mobilitet både fysisk og digitalt er forudsætningen for fortsat trivsel, udvikling og fornyelse. Vi skal skabe et vej- og stinet, der afvikler trafikken hensigtsmæssigt og hænger sammen med Nordjyllands Trafikselskabs knudepunkter for kollektiv trafik. Det skal være let at skifte mellem forskellige transportformer og organisere samkørsel.

Udviklingen i Jammerbugt Kommune er afhængig af anlæg af en ny vestlig 3. Limfjordsforbindelse. Den fysiske planlægning af nye vejanlæg skal indrettes, så der er god sammenhæng med tilslutningsanlæg til en ny vestlig 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.
En fornyelse af Aggersundbroen samt en omfartsvej syd om Arentsminde og Halvrimmen er ligeledes vigtige infrastrukturinvesteringer, vi er afhængige af for at vort erhvervsliv og turismeaktører fortsat kan udvikle sig.

Investeringer i infrastruktur i Aabybro skal sikre, at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt i takt med at byens udbygning. Flere gang- og cykelstier internt i Aabybro skal sikre trygge skoleveje og fremme af hverdagsoplevelser for byens borgere som en del af klimaindsatsen.

Byudviklingsbyerne skal indrettes med gode knudepunkter for den kollektiv trafik - særligt tæt ved uddannelsesinstitutionerne i Fjerritslev og Aabybro og ved nuværende og kommende sundhedshuse og -centre.

Anden infrastruktur som el-ladestandere, mobilmaster og vandhåndtering skal integreres i byplanlægningen, og der skal laves en strategi for udbredelse og en kortlægning af behovet for flere el-ladestationer ved større arbejdspladser, butikker og turistområder.

Cykelstier i kystlandskabet ved Thorupstrand, Tranum og mellem Blokhus og Løkken skal understøtte outdoorsatsningen, gæster i overnatningssektoren og skabe sammenhæng mellem oplevelser og service i byer. Cykelstinettet langs de overordnede veje med forbindelser til Aalborg, Løkken, Brønderslev, Thisted og Løgstør skal også udbygges, så pendlere kan bevæge sig trygt på arbejde i Jammerbugten.

Erhvervsvirksomheder i byerne

Der skal skabes flere arbejdspladser i Jammerbugt Kommune i en flersidig indsats for at skabe anstændige jobs og bæredygtig vækst. Den fysiske planlægning for erhverv i Pandrup, Brovst, Fjerritslev og Aabybro skal sikre erhvervsområder, der rummer muligheder for morgendagens erhverv.

Ejere og investorer skal have mulighed for at omstille sig og udnytte muligheder i ny teknologi ved at digitalisere og reducere ressourceforbrug ved brug af robot- og velfærdsteknologi.

Den fysiske planlægning skal også skabe mulighed for at kommunen kan forny bygninger og anlæg, og derfor skal anvendelsesbestemmelserne være så rummelige, at flere offentlige funktioner kan placeres på samme lokalitet. Samtidig skal den fysiske planlægning gøre det muligt at anlægge og bygge med tydelige holdninger til leverandører, klima, cirkulær økonomi, fremtidig drift og byggeaffald.

Handel i byerne

De største byer i kommunen er vigtige mødesteder for borgere, gæster og turister. Bykernerne skal være præget af liv og aktiviteter, der gør det rart at gæste og opleve byen. De senere års byfornyelse i Fjerritslev og Brovst med samskabelse inspirerer og fører til yderligere tiltag. Handelsbyerne skal fremadrettet rumme mange funktioner, og de skal i samskabende processer skabe plads til at investere yderligere i turistservice, kultur og fritid, knudepunkter for den kollektive trafik og sundhedshuse. Det sker samtidig med at den centrale del af byerne vil rummer flere unge- og seniorboliger.

Byfornyelse og områdefornyelse og den fysiske planlægning skal med til at prioritere og koordinere en fornyelse af byens funktioner. I de kommende år vil vi på baggrund af LUP-arbejdet og en ny detailhandelsredegørelse arbejde med anden generation af masterplaner, så byrum og torvepladser fortsat kan være udstillingsvindue for de omkringliggende lokalsamfund, samt støtte op om det lokale liv, kreativitet og særkende i området.

Turisme på vestkysten

Bæredygtig turisme i Jammerbugten skabes i dialog og via samskabelsesprojekter efter Vestkystplanens udviklingsprincipper. Hele Vestkysten samarbejder om kystturisme - og fra Aalborg ser man især vækstaksen fra Aalborg mod Blokhus - og hele Blokhus-Løkken som målet for indsatserne - mens der i Thorupstrand-Svinkløv-Slettestrand især ses i retning mod Thy med gæster fra hele Danmark.

Den fysiske planlægning skal skabe rammerne for, at kystbyerne kan forny sig og brande sig i forhold til gæster og turister - på forskellig måde. Kystbyerne Blokhus, Hune, Tranum, Slettestrand, Thorupstrand, Gjøl og Attrup skal have lov til at udvikle forskellige roller - så vi opnår forskellige typer sommerhusområder, hoteller og turistattraktioner.

Den fysiske planlægningen skal også sikre, at borgere, gæster og turister støttes i at handle lokalt - så detailhandelen i kystområderne bevares. Planlægningen skal indrettes efter ”midtbyen-først”-princippet og skal i øvrigt arbejde med knudepunkter, hvor der skabes mødesteder og en kritisk masse af besøgende, aktører mv.
Limfjordsområdet er præget af små aktører ofte i landzone. Den fysiske planlægning skal facilitere lokale samarbejder og øge kendskabet til lokalt producerede fødevarer bl.a. via gode fysiske rammer for torvemarkeder og events.

Udbuddet af sunde ferieboliger, autentiske badehoteller, aktive bysamfund og afvekslende natur skal øges via en dialogbaseret fysisk planlægning. Genanvendelse af produktionsanlæg til andre formål, deleøkonomi og nye kombinationer af anvendelser.

Landbrug og fiskeri med udsyn

Et af de vigtigste erhverv i Jammerbugt Kommune er landbruget, der indgår i netværk med mange lokale følgeerhverv. Fiskeriet markerer sig for nænsomt og bæredygtigt fiskeri omkring Thorupstrand, og er med til at sætte fokus på mindre enheders rammevilkår. Den igangværende grønne omstilling og klimamål betyder, at der sker store forandring i erhvervene, samtidig med at corona, minksituationen og Brexit sætter yderligere omstilling i gang.

Jammerbugt Kommune deltager i jordfordelingsprocesser med det formål at anvende landskabet multifunktionelt, dvs. både til turisme, fritids- frilufts- og jordbrugsformål samt med en gunstig indvirkning på klimaregnskabet.

Den fysiske planlægning skal tage højde for, at der skal være plads til fødevareproduktionen i egnede områder hertil, og at landbrugserhvervet kan investere og omstille sig i takt med at nye teknologiske muligheder opstår. Sammenhængen til infrastruktur er vigtig og krydser kommunegrænser. Derfor skal vi tænke stort og på langt sigt i prioriteringer på området.

Fiskeri- og landbrugserhvervet herunder nye iværksættere inden for nicher som eksempelvis ved Tranum, V. Thorup, Ingstrup og Gjøl skal støttes i at udvikle og producere flere egnsrelaterede kvalitetsprodukter skånsomt. Via skiltning og formidling skal vi lempe på krav for at øge kendskabet til lokalt producerede fødevarer.

Kommunalbestyrelsen vil støtte landbrugserhvervet i at træffe beslutninger om at investere i klima og anvende den bedst tilgængelige teknologi - bl.a. ved at invitere landbrug og fiskeri i processer om bæredygtig erhvervsudvikling.

Plangrundlaget

Retningslinjer og rammer tilpasses
Retningslinjer og rammer tilpasses, så der kan investeres i fysisk og digital infrastruktur - mobilnetværket samt inden for den mere tværgående og dynamiske arbejdsform, mange virksomheder arbejder under. Der ses på anvendelsen i bymidter og erhvervsområder for at sikre, at de passer til fremtidens behov. Klima og bæredygtighed indarbejdes ligeledes.