Grundvandsressourcen

I "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen" konkluderer staten, at grundvandet er en vigtig ressource, og at staten også fremadrettet har stor fokus på, at vores drikkevand er baseret på uforurenet grundvand, som kun kræver en simpel behandling.

Grundvandsressourcen i Jammerbugt Kommune findes i disse geologiske lagserier:

1: Prækvartære magasiner i aflejringer af skriveskridt fra Øvre Kridt og Danien kalk. 

Disse magasiner optræder både som frie og spændte. De frie magasiner kan være mere følsomme ved forurening på overfladen, da de som oftest ikke har et tykt dæklag. De spændte magasiner ligger som regel under istidens lag og er oftest velbeskyttede mod forurening fra overfladen. Til gengæld kan de være forurenede med naturligt forekommende stoffer som eksempelvis klorid (salt) og arsen.

Jammerbugt Kommunes vandværker indvinder overvejende drikkevand fra de prækvartære grundvandsmagasiner.

2. Kvartære sandmagasiner, bestående af sand og grus, der er dannet af istidernes smeltevand.

Disse magasiner ligger øverst i lagserien. Nogle magasiner kan være dybt begravet, under tykke dæklag og består af store underjordiske dalsystemer (50-100 meter under overfladen) under tykke dæklag. Disse er godt beskyttet mod forurening fra overfladen. Andre er mere overfladenære og uden tykke dæklag. Disse er mere sårbare over for forurening fra overfladen.

En del af vandværkerne i Jammerbugt Kommune  indvinder desuden fra de kvartære grundvandsmagasiner.

Uden for disse magasiner er der en stor andel marianeaflejringer, hvilket ikke egner sig til indvinding af drikkevand pga. indholdet af salt og organisk materiale. Desuden er grundvandsressourcen begrænset af højtliggende salt grundvand i de lavt liggende områder af kommunen.

Vandets kredsløb:

Vandets kredsløb: Vand fordamper over havet og falder på landjorden som regn. Det meste regnvand fordamper igen, eller strømmer tilbage i havet via vandløb. En mindre del af regnen bliver til grundvand. En del af grundvandet indvindes til drikkevand.