Kulturarv

Miljøvurderingen for emnet "Kulturarv" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med nye/ændrede retningslinjer og arealudpegninger samt ændring af rammeområder for byudviklingsformål mv. for så vidt angår jordfaste fortidsminder og arkæologisk arv, beskyttede fortidsminder, beskyttede diger, bevaringsværdige bygninger samt kulturmiljøer og kirkelandskaber.

Miljøvurdering

Det kan ikke udelukkes, at der findes arkæologiske kulturminder i nye eller eksisterende byudviklingsområder. De lokale museer skal høres med henblik på at afdække dette i forbindelse med detailplanlægningen og projekteringen af ny bebyggelse.

Kulturmiljøer

I kommuneplanforslaget udpeges kulturmiljøer med særligt velbevarede og synlige kulturhistoriske spor. Foruden de udpegede kulturmiljøer, findes der i det åbne land desuden en række kulturhistoriske bevaringsværdier af landskabelig og arkitektonisk værdi, som i vidst muligt omfang bør bevares. De kulturhistoriske bevaringsværdier omfatter blandt andet sten- og jorddiger, beskyttede fortidsminder og kirkeomgivelser.

Med planforslaget erstattes de eksisterende retningslinjer for Beskyttede kulturværdier, Beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer og Lokalplan i kulturmiljøer af en ny retningslinje for Værdifulde kulturmiljøer, som viderefører hensynene til de kulturhistoriske værdier. Samtidig udgår retningslinje for Sikring af kulturhistorie generelt af planlægningen, som ikke indeholdt konkrete bestemmelser eller udpegninger.

Med ændringen af retningslinjerne følger også en ændring af den tilhørende arealudpegning af Værdifulde Kulturmiljøer. I den nye arealudpegning tilføjes en række nye kulturmiljøer langs kysten og i bymidterne i Klim, Fjerritslev og Brovst. Samtidig reduceres arealet for en række udpegninger, hvor kulturmiljøerne i højere grad er naturligt afgrænset af kommunens mindre landsbysamfund. Ændringen betyder, at antallet af udpegede værdifulde kulturmiljøer øges fra 20 til 39.

Præciseringen af retningslinjer og arealudpegning for kulturmiljøer vurderes at have en positiv indvirkning på bevarelsen af de kulturhistoriske værdier.

Med forslag til Kommuneplan21 udvides to eksisterende rammeområder til erhvervsformål, som berører de udpegede kulturmiljøer omkring landsbyerne Bejstrup og Gjøl. Desuden ændrer en enkelt ramme i Bejstrup anvendelse fra boligformål til blandet bolig- og erhvervsformål.

Ved planlægning inden for afgrænsningen af et udpeget kulturmiljø skal der redegøres for kulturmiljøets betydning for de konkrete planer og der skal tages stilling til, hvordan de kulturhistoriske bevaringsværdier kan sikres.

Med planforslaget udtages tre rammeområder af planlægningen, som udlægger arealer til henholdsvis sommerhusområde og rekreative formål. For det rammeområde til sommerhusformål, der udgår af planlægningen, udgår de eksisterende muligheder for etablering af bebyggelse og anlæg, som kunne udgøre en potentiel risiko for bevaring af de kulturhistoriske værdier i området. Indvirkningen vurderes derfor ikke væsentlig.

Øvrige nye og ændrede arealudlæg omfatter ikke kulturarvsarealer eller lignende, hvor der er særlig risiko for at finde jordfaste fortidsminder og anden arkæologisk arv.

Kommuneplanens rammeområder fastlægger ikke detaljerede bestemmelser for disponering af områder, arkitektur, byrum, beplantning og lignende. Sikringen af de kulturhistoriske bevaringsværdier afhænger af den efterfølgende detaljerede planlægning og indvirkningen kan derfor ikke vurderes på dette planniveau.

Fjernbeskyttelseszone og kirkebyggelinje

Der er i forslag til Jammerbugt Kommuneplan udpeget 13 fjernbeskyttelseszoner omkring henholdsvis Biersted, Gjøl, Hune, Jetsmark, Kollerup, Saltum, Thise, Torslev, Vester Hjermitslev, Vedsted og Aaby kirker samt Klim kirke og -Valgmenighedskirke.

Fjernomgivelserne til kirker er overvejende det åbne landskab, men kan også omfatte hele byer og mindre bebyggelser inden for beskyttelseszonen.

Det er hensigten med udpegning af beskyttelseszonerne at friholde områderne for større anlæg, der kan virke uheldige set sammen med kirkebygningen samt at sikre, at de kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder omgivelserne hvorfra de kan opleves, respekteres i den efterfølgende detailplanlægning.

Planforslaget indeholder i alt 40 ændringer af kommuneplanrammerne, som ligger inden for de arealer, der i kommuneplanen er udpeget som fjernbeskyttelseszone omkring kirkerne.

Med rammeændringerne planlægges der overvejende for boligformål og rekreative formål i tilknytning til de eksisterende bysamfund i form af nyudlæg og udvidelser af eksisterende rammeområder og ændrede arealanvendelser. Derudover foretages der mindre udvidelser af to erhvervsområder i henholdsvis Gjøl og Skovsgård.

Nye byggemuligheder inden for områder, der i kommuneplanen er udpeget som fjernbeskyttelseszoner, kan have en påvirkning på kirkens landskabelige betydning. Byggemuligheder i rene boligområder med åben- eller tæt-lav bebyggelse er dog som udgangspunkt begrænsede i omfang og højde. Den konkrete påvirkning på oplevelsen af kirkerne vil afhænge af den efterfølgende detailplanlægning.

Foruden nyudlæg, udvidelser og ændret anvendelse udtager planforslaget 11 rammeområder af planlægningen. Dermed udgår de eksisterende muligheder for etablering af bebyggelse og anlæg, som kunne udgøre en potentiel risiko oplevelsen af kirkerne i landskabet.

I tillæg til de i kommuneplanen udpegede fjernbeskyttelseszoner omkring kirkerne er der efter lov om naturbeskyttelse fastsat en kirkebyggelinje på 300 meter om næsten alle kirker på landet, indenfor hvilken der ikke må opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 meter. Der udlægges med forslag til Kommuneplan21 ikke nye rammeområder inden for kirkebyggelinjerne.

Udbygning af nye byområder i og ved områder, der i kommuneplanen er udpeget som beskyttelseszoner omkring kirker, kan have en påvirkning på kirkens landskabelige betydning. Det forudsættes, at Exner‐fredninger, kirkeaftaler og byggelinjer ved kirker respekteres i den efterfølgende detailplanlægning.

Afværgeforanstaltninger

Med kommuneplanen fastlægges retningslinjer for varetagelse af hensynet til kirkernes landskabelige beliggenhed eller samspil med omgivelserne, mens Aalborg Stift inddrages i detailplanlægningen inden for fjernbeskyttelseszoner.

Der foreslås ikke yderligere afværgeforanstaltninger.

Overvågning

Kulturarvsinteresserne overvåges i form af forundersøgelser og eventuelt udgravninger i forbindelse med de enkelte bygge- og anlægsprojekter. Tilpasning af nye anlæg i forhold til kirkeomgivelser overvåges via lokalplanlægningen og efterfølgende bygge- og anlægstilladelser.

Der foreslås ikke særskilt overvågning.