Temarevision for vindmøller, solceller og biogas

Læs Kommuneplantillægget

Samlet PDF med Forslag til nyt Hovedstruktur-afsnit om "Bæredygtighed", Retningslinje 5.3.1 Biogas, Retningslinje 5.4.1 Solcelleanlæg og 5.4.2 Solvarmeanlæg ses her.

Redegørelse 

Baggrund for temarevision

Kommuneplan21 blev godkendt i december 2021. I den forbindelse blev det besluttet, at kapitlerne om vindmøller og solceller i kommuneplanen skulle revideres ved en særskilt temarevision i et kommuneplantillæg. I forbindelse med opstarten af temarevision blev det besluttet, at også biogas skulle indgå i kommuneplantillægget. Formålet med temarevisionen er at fastlægge en strategi og principper for den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg i Jammerbugt Kommune.

Temarevisionen skal understøtte realisering af de målsætninger i Jammerbugt Kommunes DK2020-klimahandlingsplan, der går frem til 2030. Jammerbugt Kommune har mål om:

  1. at reducere den samlede udledning af CO2 i Jammerbugt Kommune inden for landbrug, energi, transport og affald med 70 % i 2030 i forhold til 1990
  2. at udledningen fra energiområdet er klimaneutralt i 2030
  3. at producere 30 % mere grøn energi, end der forbruges totalt set i kommunen i 2030
  4. at bidrage til Nordjyllands samlede vision om at blive 100 % selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Målet stammer fra det fælleskommunale projekt ”GrønEnergi Nordjylland 2040”, der har ophæng i Business Region North Denmark (BRN).

DK2020-planen omfatter desuden en målsætning om, at 50 % af gyllen i kommunen udnyttes til biogas i 2030. Ved vedtagelse af DK2020-planen var det hhv. 8% kvæggylle og 6% svinegylle, der blev transporteret til biogasanlæg.

Udover de lokale målsætninger ønsker Jammerbugt Kommune at bidrage til den statslige udbygning af den grønne energi og de målsætninger, der ligger heri – herunder målsætningen om at 55 % af Danmarks energiforbrug skal være dækket af vedvarende energi i 2030 (energiaftalen 2018).

Siden arbejdet blev igangsat, er temarevisionen desuden blevet stadig mere relevant i takt med stigende energipriser og stigende statsligt fokus på udbygning af VE-anlæg.

Temarevision af kommuneplanen vedrørende solceller, vindmøller og biogas blev igangsat af Økonomiudvalget i juni 2022.

Økonomiudvalget besluttede i juni 2022, at følgende skulle lægges til grund for for-debatten:

  • Strategien for vedvarende energi frem til næste kommuneplanrevision i 2025 er, at fokus lægges på solceller og biogas. Der sker ingen ny planlægning af vindmøller. Ved den næstkommende kommuneplanrevision laves ny vurdering af energibehov og kapacitet på elnettet, og derfra træffes beslutning om fremtidig planlægning.
  • En række principper for placering af solcelleparker. Principperne har to formål. For det første angiver de retningen for fremtidig planlægning og indarbejdes i kommuneplanen som en retningslinje. For det andet danner de grundlag for vurdering af indkomne ansøgninger om solcelleparker.

 

For-debat for kommuneplantillæg

Første fase af temarevisionen bestod af en for-debat. Her blev projektansøgere, der ønsker, at deres solcelle-projekt skal indarbejdes i kommuneplanen, opfordret til at fremsende deres ansøgning. I for-debatten blev desuden indkaldt øvrige forslag og ideer til kommuneplantillægget. For-debatten varede fra 28. juni til 9. august 2022.

Der er indkommet i alt 13 ansøgninger om VE-projekter i for-debatten, 10 af disse ansøgninger omhandler solcelleparker. To af disse omfatter også ansøgning om vindmøller. Derudover indkom 2 ansøgninger, der udelukkende omhandler vindmøller. Desuden er der indkommet 1 ansøgning, der udelukkende omfatter forundersøgelse på et biogasanlæg.

 

Kommuneplantillæggets indhold

Hovedstruktur - Bæredygtighed

I kommuneplanens hovedstruktur indarbejdes tekst under emnet ”Bæredygtighed” og afsnittet "Tekniske anlæg" om den vedtagne strategi for udbygning med solcelleparker og biogasanlæg og uden ny planlægning for vindmøller. Nyt oversigtskort med interesseområder for solcelleanlæg og biogasanlæg tilføjes. 

Retningslinje 5.3 Biogasanlæg

Der tilføjes formulering i retningslinje og redegørelse til retningslinje vedr. sikkerhedsafstand på 500 meter fra biogasanlæg til risikofølsom anvendelse. Det begrundes med, at Jammerbugt Kommune ønsker, at biogasanlæg i fremtiden kan udvikles til eller samtænkes med Power-to-X-anlæg. Da PtX-anlæg kategoriseres som risikovirksomhed, skal de opføres med en sikkerhedsafstand på 500 m fra risikofølsom anvendelse, herunder boliger. 

Der er fra tidligere kommuneplaner indarbejdet to potentielle arealer til fælles biogasanlæg i retningslinje 5.3.1. De to potentielle arealer ændres ikke med temarevisionen, men ved fremtidig konkret planlægning for fælles biogasanlæg, tilpasses udpegningen i retningslinje 5.3.1.

Retningslinje 5.4.1 Solcelleanlæg og 5.4.2 Solvarmeanlæg

De to eksisterende retningslinjer for solenergianlæg (5.4.1 og 5.4.2) erstattes af to nye retningslinjer for hhv. solcelleanlæg (ny retningslinje 5.4.1) og solvarmeanlæg (ny retningslinje 5.4.2). 

De to nye retningslinjer tager udgangspunkt i indholdet af de gamle retningslinjer, og desuden er nye vedtagne principper for solcelleanlæg er indarbejdet i forslag til retningslinje 5.4.1

 

Udover konkrete ændringer, laves mindre konsekvensrettelser i øvrige afsnit, så teksten stemmer overens med indholdet i temarevisionen. 

 

Natura 2000 og Bilag IV arter 

Ifølge habitatbekendtgørelsen (Lovbekendtgørelse nr. 188 af 26/02/2016) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:

  1. at planen skader Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder),
  2. at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IVa kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IVb i alle livsstadier, kan blive ødelagt (bilag IV-arter).

Med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 ændres kun tekst og ikke udpegninger i retningslinjer. Retningslinjernes tekst har uden konkrete udpegninger ikke betydning for Natura 2000-områder eller Bilag IV-arter, så betydningen for konkrete Natura 2000-områder og Bilag IV-arter vil blive vurderet ved fremtidig planlægning, når der udpeges områder (solceller og solvarme) eller ændres i udpegninger (biogas). 

 

Miljøvurdering af planer og programmer

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Kommuneplantillægget er omfattet af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at planen ikke får væsentlig indvirkning på

  • natur, miljø eller rekreative værdier
  • landskab herunder kystlandskab