5.2.7 Husstandsvindmøller, minivindmøller og mikrovindmøller

Husstandsvindmøller med maksimal totalhøjde på 25 meter kan efter konkret vurdering opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger i det åbne land. Dog kan husstandsmøller normalt ikke opføres i særlige værdifulde landskaber, fugle- og vildtreservater, geologiske, biologiske, naturmæssige og kulturhistoriske beskyttelsesområder, økologiske forbindelser og kulturmiljøer.

Husstandsvindmøller kan kun opføres ved ejendomme i det åbne land. Endvidere skal de kunne indpasses i det omkringliggende landskab og bebyggelse og må ikke være i strid med kommuneplanens øvrige retningslinjer for det åbne land. I hvert enkelt tilfælde skal kommunen godkende husstandsvindmøllens placering.

Husstandsvindmøller skal være typegodkendte jf. bek. om teknisk certificeringsordning for vindmøller.

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsmøller i kystnærhedszonen må kun meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne. I vurderingen af sagen indgår bl.a. samspillet med eksisterende vindmøller, vindmølleparker og tekniske anlæg i øvrigt.

Møllen må som udgangspunkt ikke opføres inden for en afstand af 200 meter fra bymæssig bebyggelse og sommerhusområder. Placering af møllen skal i øvrigt vurderes i forhold til støjpåvirkning af naboejendomme, jf. Vejledning for planlægning og tilladelse til opstilling af vindmøller. Møllen kan normalt opstilles i en afstand fra ejendommens eksisterende bebyggelse på højst møllens totalhøjde (maks. 25 m).

Minivindmøller og mikrovindmøller behandles i princippet som ovenstående. Definitionsmæssigt er totalhøjden på en minivindmølle ikke højere end 12,5 meter, og har et rotorareal på højst 5 m². Mikrovindmøller er helt små vindmøller med et rotorareal på højest 1 m², og disse møller monteres ofte på taget. Minivindmøller og mikrovindmøller skal ikke behandles efter VVM reglerne.

Mulighed for minivindmøller og mikrovindmøller i byzone og sommerhusområder er fastlagt i rammebestemmelserne for de enkelte områder.