2.5.13 Område 13, Pandrup

I dette område skal hensynet til jordbrugserhvervet varetages i balance med hensynet til de øvrige interesser i det åbne land.

Driftsbygninger og -anlæg til store husdyrbrug kan indpasses i området, indenfor de områder der er markeret med blå farve på ovenstående kort.

Bygninger placeres i klynger eller alternativt bindes sammen med beplantning eller andet, der bidrager til, at bebyggelsen fremstår samlet.

Jordbrugserhvervet vil i de kommende år kunne fortsætte på det nuværende niveau, og der er flere steder i området, hvor der er plads til udvikling. Jordbrugserhvervet skal prioriteres i samspil med planlægningsinteresserne i området, bl.a. byudvikling og nærrekreative områder ved Pandrup og Kaas samt råstofindvinding i den vestlige del af området. Øst for Omfartsvejen er jordbrugserhvervet højt prioriteret. Transport rundt i området kan være besværlig i sommerperioden. Endelig skal driften tager højde for en lav frihedsgrad i forhold til afstrømning til Limfjorden i henhold til de nuværende statslige modelberegninger. Der er jf. de nuværende statslige modelberegninger stor udvaskning af kvælstof i størstedelen af området, da jordtypen overvejende er Yoldia-aflejringer.

Området udpeges til driftsbygninger og -anlæg til store husdyrbrug, idet store gårdanlæg generelt størrelsesmæssigt spiller godt sammen med de store vidder i området.

Området rummer værdifulde landskabsområder, hvorfor kortet indeholder positiv-udpegninger for store driftsbygninger, som ikke er i konflikt med udpegningen af værdifulde landskabsområder.

Det er vigtigt, at driftsbygninger og tilhørende anlæg på en landbrugsejendom opleves som et sammenhængende gårdanlæg, hvor de enkelte bygninger ikke fremstår løsrevet fra helheden. Bygninger og anlæg, der opføres med en afstand på under 20 meter mellem sig, vurderes som udgangspunkt for at være en samlet helhed.

Beplantning anvendes ofte til at dække for bygninger, men i de meget åbne landskaber, hvor gårdene ligger mere frit kan øget beplantning sløre det karakteristiske åbne udtryk i landskabet. Derfor bør beplantning omkring nye anlæg bruges til at sammenbinde bebyggelsen, og ikke til at skjule den.