2.5.6 Område 6, Blokhus

I dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige natur-, ferie- og fritidsinteresser.

I forbindelse med opførelse af store bygninger og anlæg skal det dokumenteres, at de indpasses i det pågældende landskab, eksempelvis ved visualiseringer.

Jordbrugserhvervet prioriteres lavt i området, da området ligger i turismeområdet/ kystbaglandet. Desuden er store dele af området omfattet af fredninger, klitplantager og restriktioner i forhold til beskyttet natur, hvilket gør området mindre egnet for jordbrugserhvervet. I området nord for Blokhus er der planlægningsinteresser med henblik på at inddrage areal til sommerhuse, campingpladser og forlystelsesparker. Landbruget kan i baglandet ved Grønhøj Strand, Saltum Strand og Tranum Strand spille sammen med turismen i form af mindre landbrug med gårdbutikker eller lignende turismetiltag. Landbrugene kan i store dele af de fredede områder bidrage til naturpleje i form af græsning.

I kystlandet er den visuelle kontakt til vandet den helt særlige værdi. Samspillet mellem land og vand og udsigterne skal derfor være i fokus, når der eksempelvis placeres byggeri og anlæg, der er nødvendige for den landbrugsmæssige drift. Det er vigtigt, at der ved etablering af nyt landbrugsbyggeri og -anlæg arbejdes målrettet med form, farver og materialevalg, herunder brug af ikke-reflekterende overflader, for at sikre at bygninger tilpasses kystlandskabet bedst muligt. Angående byggeri og anlæg indenfor kystnærhedszonen, se i øvrigt afsnittet om kystnærhedszonen. Det anbefales generelt at etablere byggeri og anlæg lavt i terrænet.