3.3.1 Beskyttelse af kirkernes fremtræden

Statisk kort

3.3.1 Beskyttelse af kirkernes fremtræden

Det skal i planlægningen og administrationen sikres, at hensynet til kirkernes fremtræden varetages. Kirker omfattet af retningslinjen er vist på kortet.

Retningslinjen gælder for kirker omfattet af Naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje (§ 19). Ifølge § 19 må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter i en afstand af 300 m fra kirken. Retningslinjen sikrer også kirkeomgivelser uden for 300 meter zonen.

Retningslinjen skal sikre, at der generelt i planlægningen tages det fornødne hensyn til de kulturværdier, som kirkerne og deres omgivelser rummer. Også i administrationen vedrørende byggeri, vejanlæg, skiltning osv. skal samspillet mellem de ønskede anlæg og kirkerne vurderes, så en uheldig virkning i forhold til kirken undgås.

Retningslinjen og bestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens § 19 har til formål at beskytte kirker tilhørende alle trossamfund.