2.3.2 Områder, hvor skovrejsning er uønsket

Statisk kort

2.3.2 Områder, hvor skovrejsning er uønsket

Kortet viser områder, der er udpeget til ”Skovrejsning uønsket” (negativområderne).

Inden for områderne, hvor skovrejsning er uønsket, er det Jammerbugt Kommunes vurdering, at skovrejsning er uforeneligt med andre hensyn. Etablering af skov vil derfor som udgangspunkt ikke være tilladt i disse områder.

Formålet med udpegningen er at beskytte områder med interesser, der kan være uforenelige med skovrejsning. Det kan være områder med naturværdier, landskabs-værdier, geologiske værdier, kulturhistoriske værdier eller arealkorridorer til fremtidige infrastrukturanlæg.

Inden for områder, hvor skovrejsning er uønsket, er der flere steder arealer udpeget til fredskov efter skovloven. Her er der stadig pligt til at vedligeholde skoven og til at plante ny skov i forlængelse af skovhugst. Miljøstyrelsen er myndighed for spørgsmål vedrørende fredskov.

Man kan ansøge om skovrejsning, selv om det ansøgte areal ligger inden for skovrejsning uønsket. Jammerbugt Kommune foretager i så fald en konkret vurdering af det på-gældende areal. Hvis et areal anmeldes til skovetablering, hvor skovrejsning er uønsket, kan kommunen efter en konkret vurdering afvise anmeldelsen eller dele af den og dermed sørge for, at der ikke bliver rejst skov, hvor det ikke er ønsket.

Ved en potentiel dispensation fra skovrejsning uønsket kan der blandt andet lægges vægt på, om skovrejsningen kan understøtte større og mere sammenhængende skovarealer, bidrage til beskyttelse af grundvands- og drikkevandsinteresser, forbedre natur og biodiversitet, fremme bynære rekreationsmuligheder mv.

Inden for områder, hvor skovrejsning er uønsket, er det ikke muligt at modtage offentlig støtte til at rejse skov.