5.5.6 Tekniske anlæg i kystnærhedszonen

På uforstyrrede kyststrækninger samt på kyststrækninger udenfor bymæssig bebyggelse må der ikke opsættes tekniske anlæg, med mindre der er en særlig funktionel eller sikkerhedsmæssig begrundelse herfor.

I forbindelse med placering af tekniske anlæg skal der tages særlige hensyn til kystnærhedszonen. Om tekniske anlæg gælder ifølge planloven, at der skal være en særlig planlægnings­mæssig eller funktionel begrundelse for placering i kystnærhedszonen.

Sikring af kysternes landskabelige værdi varetages blandt andet ved, at der normalt ikke meddeles landzonetilladelse til tekniske anlæg i kystnærhedszonens uforstyrrede kyststrækninger. Uforstyrrede kyststrækninger er strækninger, hvor der ikke er opført tekniske anlæg.

Retningslinjeafsnit vedr. kystnærhedszonen ses her.