Nationale interesser

Erhvervsstyrelsens "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen" beskriver de nationale hensyn, som skal varetages i den kommunale planlægning. Omfanget af nationale interesser i kommuneplanlægningen er indsnævret og præciseret med henblik på at give kommunalbestyrelserne større frihed og klarere rammer for den fysiske planlægning.

Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at kommunerne fremover får ansvaret for at sikre, at der ikke udlægges mere areal til byvækst, end der er behov for i den 12-årige planperiode. Temaet om byvækst indgår derfor ikke længere som national interesse i kommuneplanlægningen.

Vækst og erhvervsudvikling

Det er en national interesse, at der er tilstrækkelige arealer til at sikre grundlag for en betydelig og lønsom fødevareproduktion, og at landbrug sikres vækst- og udviklingsmuligheder. Den kommunale planlægning skal sikre, at der udpeges områder, hvor der er mulighed for placering af store husdyrbrug, og at der udpeges positivområder, som er særligt egnede til lokalisering af store husdyrproduktioner, samt at der ved nye arealudlæg til byformål tages højde for tilstrækkelig afstand til landbrugsejendomme.

Natur og miljø

På naturområdet, er det en national interesse, at arealanvendelsen afvejer hensynet til natur og miljø, herunder menneskers levevilkår og bevarelsen af dyre- og plantelivet. Den kommunale planlægning skal med udpegning af Grønt Danmarkskort sikre en forstærket indsats for større og sammenhængende naturområder i overensstemmelse med beskyttelseshensyn og bestemmelser for de internationale naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter samt udpegning af lavbundsarealer, herunder arealer, der potentielt er egnede til genopretning som vådområder.

Det en desuden en national interesse at sikre rent og rigeligt drikkevand, og at den danske drikkevandsforsyning i dag og fremover er baseret på indvinding af grundvand. Den kommunale planlægning skal derfor friholde områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Desuden skal den kommunale planlægning søge at friholde boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Det er en national interesse, at alle kommuner udpeger områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, og at kommuneplanen indeholder retningslinjer for etablering af afværgeforanstaltninger. Den kommunale planlægning skal indeholde retningslinjer om udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger samt risikoområder, der skal friholdes for bebyggelse eller sikres mod oversvømmelse.

Det er også en national interesse, at kommuneplanerne understøtter skovlovens formål om at forøge skovarealet og målet i Danmarks Nationale Skovprogram fra 2002 om, at ”skovlandskaber skal dække 20-25 procent af Danmarks areal i løbet af en trægeneration (80-100 år)”. Det medfører, at kommunerne som udgangspunkt skal sikre nye erstatningsskovrejsningsområder, hvis de eksisterende skovrejsningsområder reduceres, så den samlede udstrækning af arealet med skovrejsningsområder i en kommune så vidt muligt fastholdes.

Kulturarv og landskaber

Det er en national interesse, at planlægningen af det åbne land er med til at sikre, at de værdifulde landskaber bevares, herunder at de åbne kyster og geologiske værdier fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsværdi. Landskabet, og særligt de bevaringsværdige landskaber, bør som udgangspunkt friholdes for byggeri og tekniske anlæg af hensyn til den landskabelige oplevelse. Det er også vigtigt, at der i benyttelsen af det åbne land generelt er fokus på, hvordan nye elementer udformes og placeres, så de kan bidrage til den landskabelige oplevelse.

Det er en national interesse, at det i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder gælder, at landets kystområder så vidt muligt skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed, og at de åbne danske kyster bevares. Den kommunale planlægning skal udpege udviklingsområder i kommuneplanen i overensstemmelse med de udviklingsområder, som er udpeget i landsplandirektiv herom og skal sikre, at der i kystnærhedszonen uden for udviklingsområderne kun kan inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Det er en national interesse, at kommunerne sammen med de kulturhistoriske museer skaber et overblik over bevaringsværdier fra oldtiden til i dag og udvælger de væsentlige værdier, som skal sikres gennem udpegning i kommuneplanlægningen enten som kulturmiljøer eller som bevaringsværdige bygninger. For de udpegede kulturmiljøer er det vigtigt, at det enkelte kulturmiljøs bevaringsværdier beskrives.

Sammenfatning

Det vurderes overordnet, at forslag til Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune, herunder de tiltag, der indgår i planforslaget, ikke strider mod de nationale interesser som de er beskrevet ovenfor, og at planlægningen således varetager de nødvendige nationale hensyn, som det fremgår af de efterfølgende afsnit.