loading image
Henter kort...

Skræm

Skræm-området svarer til afgrænsningen af Skræm sogn, som bl.a. omfatter Tingskoven og landsbyen Skræm. Området grænser op til Fjerritslev, Hjortdal, Lerup, Skovsgaard, Torslev, Trekroner, Bejstrup og Skerping planområder.

Skræm-området ligger højt placeret i landskabet med tydelige landskabselementer som Skræm Kirke og fortidsminder. De er med til at signalere områdets historie og kulturarv, og skal fortsat kunne ses fra vejene.

Tingskoven og tilstødende skov udgør et regionalt naturområde samt udflugtsmål og spiller en rolle i friluftslivet, der rækker langt ud over lokalområdets udstrækning. Yderligere skovtilplantning ved Tingskoven vil få en positiv betydning, og Jammerbugt Kommune vil understøtte yderligere privat skovrejsning i området.

Det ønskes at fremme indblik til fortidsminder fra veje i området, undgå tilgroning af selve fortidsminderne samt beskytte fortidsminderne og deres umiddelbare omgivelser.

I området findes et stor bygningsmasse af landbrugsbygninger, hvorfor indsatsen under landdistriktsområdet kan få betydning for sanering eller omdannelse af bygningsmassen.

Skræm-området har en lav befolkningstæthed på 19 indbyggere pr. km². Befolkningstallet har varieret mellem 330 og 360 i de seneste 40 år. Til og fraflytningen er lav med årligt 2-3% af befolkningen. Der er 50% kvinder og 50% mænd.

Skræm-området (Skræm sogn) er på 19 km², der er nu 325 beboere og 132 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,5. Skræm er et udpræget landdistrikt med en landsby beliggende meget højt i landskabet, som gør den attraktiv.

Skræm by har 27 beboere. Der er opført én ny boliger i de seneste 12 år.

Der er kirke og forsamlingshus i Skræm by. Tingskoven og spor i landskabet i Ålegårds Skov er offentligt tilgængelige skovarealer i en afstand af hhv. 2 og 3 km fra Skræm landsby. Der er ikke øvrige kultur- eller fritidsanlæg i området. Området hører til Trekronerområdet, hvor der findes skole, fritidsordning, dagtilbud og en hal.

Banestien har et forløb i den sydlige del af området og er grusbelagt pt. Der har tidligere været et "trinbræt" kaldet Skræm på Fjerritslev banen.

Der er et stort antal landbrugsbygninger og bygningsareal, ca. tre gange så højt som gennemsnittet i kommunen, hvis der ses på forholdet til befolkningstallet. Der er ikke væsentlige erhvervsbyggerier. Der er ingen sommerhuse eller ferieboliger. Der er ca. 116 arbejdspladser i området.

Området rummer en rig kulturarv, især fortidsminder og kirker er markante i landskabet og fremstår som tydelige landskabselementer. Øst for Gundestrupgård ligger to jættestuer med udgravede kamre tæt ved hinanden, og øst for Skræm gl. station ligger en velbevaret langdysse med en længde på 70 m med adskillige randsten og to overdækkede kamre.

Der er gjort mange flint-fund i Skræm sogn, bl.a. i Ålegårdsmose - samme type fund er gjort på limfjordsøen Fur. Det tyder på, at der allerede tilbage i yngre stenalder har været drevet handel og eksport med flint fra disse egne. Tingstedet for Han Herred har været på Skræm hede, Tinggårdene, hvorfra det flyttedes til Brøndum ved Fjerritslev omkring 1688.

Ved Tingskoven har der siden starten af 1990’erne været udlagt skovrejsningsområder, hvor der er tilplantet nye private skovarealer i løbet af de seneste 10 år. Lerupmarked flyttede engang til Skræm, som beskrevet under Skovsgaard og Lerup.

Tingskoven
Spor i landskabet ved Ålegårds Skov

Skræm Forsamlingshus
Skræm Kirke

Se under Trekroner