12 - Boligområde, Østre Hovensvej

Formål
Formålet med kommuneplantillæg nr. 12 er at ændre afgrænsningen og foretage mindre tilpasninger på eksisterende ramme til boligformål 27.B10, samt udlægge en ny ramme til tekniske anlæg, herunder vandværk. Dette sikrer, at rammerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold samt lokalplanlægningen.

Ændringer med dette kommuneplantillæg
Størstedelen af lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområder 27.B10 og 27.B6.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelse 27.B10, idet en del af lokalplanområdet ikke er omfattet af rammen. Herudover er der uoverensstemmelse i ramme 27.B10, da der fremgår en mindste grundstørrelse på både 1000 m2 og 1400 m².

Bestemmelse i rammen fastslår en mindste grundstørrelse på 1000 m2.

Derudover udlægges et nyt rammeområde for en del af matr.nr 40d Åby, By, Åby. Inden for dette nye rammeområde 27.T2 fastlægges områdets anvendelse til tekniske anlæg i form af vandværk.

Forhold til retningslinjer i Kommuneplan 21

Retningslinje 2.1.7 - lavbundsareal
En del af lokalplanområdet mod nord ligger i et større område, som er udpeget til lavbundsareal. Arealer, hvor der er udpeget lavbund, så vidt muligt friholdes for større anlæg.
Jammerbugt Kommune er historisk set formet af hav og fjord, og mange områder er naturligt lavtliggende. De udgøres ofte af enge og moser, men kan også være områder, der i dag er intensive landbrugsarealer, som tidligere har været natur. En del af disse lavbundsjorde er naturligt tørveholdige, og derfor vil de, når de drænes og dyrkes, udlede drivhusgasser til atmosfæren, som leder til en klimabelastning.
Udtagning af lavbundsjordene kan i visse områder være et middel til at sikre drikkevandsressourcer, da udvaskningen af pesticider og nitrat reduceres, når landbrugsjorden udtages og konverteres. Tilbageholdelse af vand i landskabet kan lokalt også bidrage til klimasikring, så der undgås oversvømmelser af vejarealer, byområder og værdifulde landbrugsområder.
Nødvendigt byggeri og anlæg på lavbundsarealer, skal udformes på en sådan måde, at det tager hensyn til en eventuel fremtidig vandstandshævning, såfremt genopretning af området kan blive aktuel.

Det vurderes, at udpegningen ikke forringes for at udnytte potentialet for fremtidig etablering af vådområder eller lavbundsprojekter i området. En del af det potentielle lavbundsareal inden for lokalplanområdet ligger inden for et udlagt rekreativt grønt område og på grund af det konfliktende areals mindre størrelse samt vandhåndteringsplanen vurderes påvirkningen på lavbundsarealet at være uvæsentlig.

Retningslinje 2.3.1 - Skovrejsning
En del af lokalplanområdet er udpeget til skovrejsning. Skovrejsningsområderne er de områder, hvor rejsning af ny skov særligt fremmes.
Områderne nord og øst for lokalplanområdet er realiseret til skov og det vurderes, at udpegningen ikke forringes med boligområdet og muligheden for tekniske anlæg, herunder vandværk.
Herudover er en del af det potentielle skovrejsningsareal inden for lokalplanområdet ud mod skoven udlagt til rekreative formål, og som en buffer for fredskoven.

Retningslinje 2.5.17 - Landbrug, område 17, Aabybro
Lokalplanområdet ligger inden for et udpeget landbrugsområde, nr. 17 Aabybro. Dette område er og vil blive presset af den byudvikling, der er i områderne omkring Aabybro, Biersted og Nørhalne. I forhold til byudvikling vil landbrugserhvervet blive nedprioriteret.
Området er stærkt præget af by, med byerne Aabybro, Biersted og Nørhalne beliggende langs landevejen. Omkring byerne er den visuelle kontakt til det åbne land væsentlig.
Et boligområde og vandværk i dette område vurderes at være i overensstemmelse med ovenstående.

Retningslinje 5.7.2 - Lufthavn
Området ligger inden for Aalborg lufthavns sikkerhedszone (zone D) med cirka 8 kilometer til Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg.

Der må som udgangspunkt ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle inden for en sikkerhedszone i en afstand af 13 km fra Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg.

I zone D kan anlæg, der kan tiltrække fugle, etableres eller retableres i zonen. Af hensyn til flyvesikkerheden skal alle ansøgninger om etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle inden for sikkerhedszonen, sendes i høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, inden der gives tilladelse.

Retningslinje 5.6.1 - Arealreservationer til nye veje og vejudvidelser
Der er i kommuneplanen reserveret areal til en ringvej nord om Aabybro, hvilket også er indarbejdet og taget hensyn til i udviklingen af lokalplanområdet.

Vurdering ift. grundvandet

Retningslinje 2.6.1 Særlige drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor Aabybro Vands forsyningsområde, jf. Vandforsyningsplanen for Jammerbugt Kommune. Den resterende del ligger ikke i et forsyningsområde. Hele lokalplanområdet ligger i indvindingsoplandet til Aabybro Vand A.m.b.a.

Kommunens fysiske planlægning, herunder kommuneplanen skal være med til at sikre, at grundvandsressourcen ikke forurenes. Det betyder, at områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsopland skal beskyttes. Kommunen må ikke planlægge for anvendelser, som medfører øget fare for forurening. Derfor må kommunen som udgangspunkt ikke udlægge nye arealer til erhvervsformål eller tekniske anlæg i OSD-områder og indvindingsopland, eller ændre eksisterende kommuneplanrammer i de områder, hvis de nye anvendelser medfører en øget fare for forurening.

Aktiviteter i et OSD og/eller et indvindingsopland, der ikke er optaget på vejledningens bilag 1, kan udløse et krav om udarbejdelse af en grundvandsredegørelse eller supplerende, hvis aktiviteterne konkret udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Aktiviteter, der er optaget i bilag 1, adskiller sig væsentligt fra etablering af boligområde. I 2016 ændrede staten administrationspraksis, idet nye boliger ikke længere vurderes at udgøre en risiko for forurening af grundvandsressourcen.

Hertil er det også taget med i betragtningen, at en større del af området øst for Østre Hovensvej er udlagt til et 40 meter bredt bufferareal til Aabyskoven. Udvidelsen af Kommuneplanramme 27.B10 omfatter netop dette bufferareal, men må kun anvendes til rekreative formål, hvilket heller ikke vurderes at udgøre en risiko for forurening af grundvandsressourcen. Der er således ikke tale om at udvide kommuneplanrammen med henblik på at udlægge hele arealet til boligbebyggelse.

I forbindelse med kommuneplanen 21 blev kommuneplanramme 27.B10 udlagt og vurderet i forhold til grundvandet. Jævnfør grundvandsredegørelsen fremgår følgende for det udlagte område:

”I Aabybro udlægges 2 områder til boligområder. Et område vest for Thomasmindeparken og området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til Aabybro Vandværk. Det andet ligger i den østlige del af Aabybro ved Knøsgaard. Området har tidligere været planlagt til område for en omfartsvej, men ændres nu til boligområde. Det er kun den nordligste del der ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til Aabybro Vandværk. Den sydligste del ligger i område med drikkevandsinteresser.

Da almindelige boligområder ikke opfattes som grundvandstruende, er der ingen nye trusler for grundvandet”.

Nye byudviklingsområder i Jammerbugt Kommune skal findes i tilknytning til de eksisterende byer (byzone) ud fra et princip - indefra og ud, idet byudviklingen skal være samfundsøkonomisk forsvarlig og det åbne land skal friholdes for spredt bebyggelse.

Som det kan ses af kortet, blev et større område vurderet i grundvandredegørelsen i Kommuneplanen 21, end der blev udlagt med kommuneplanramme 27.B10. En del af det resterende areal, som dengang blev vurderet i grundvandsredegørelsen, udgør arealet, som nu udlægges med udvidelsen af kommuneplanrammen i forhold til, hvor der kan bebygges. Herudover udvides arealet til boligdelen omkring 30 meter mod øst og Aabyskoven. Udvidelsen af selve arealet, hvor byggegrunde kan placeres, vurderes begrænset ift. det areal, som blev vurderet i forbindelse med grundvandredegørelsen i kommuneplanen 21, og fortsat ikke at udgøre en risiko for forurening af grundvandet.

Samtidig er der i den konkrete planlægning af boligområdet arbejdet med at tage yderligere hensyn til grundvandet med tiltag som at sikre, at der ikke nedsives inden for en del af lokalplanområdet. Der arbejdes for et privat system til at håndtere vandet i det østlige boligområde. Der etableres lukket tørre forsinkelsesbassiner (tørre på grund af krav fra forsvarsministeriet) og åbne grøfter.

Herudover planlægges der for et tiltag udenfor kommuneplantillægget og lokalplanens regi i form af at tinglyse en deklaration i området på hver grund om forbud mod pesticider indenfor det nye boligområde. Der gøres en indsats for at oplyse borgerne og dem, der kommer til at bo i området om ikke at bruge pesticider.

Samme tiltag er gjort i området sydvest for lokalplanområdet, som også er beliggende inden for OSD og indvindingsopland.

I dag anvendes arealet som landbrugsjord og ændringen fra dyrket areal til boligområde vurderes ikke at øge risikoen for forurening af grundvandet, da dyrkede arealer også kan påvirke grundvandet.
Hertil har bygherre endvidere givet udtryk for at ændre udstykningen, således at der udstykkes større men færre grunde, hvilket naturligt mindsker mængden af bebyggelser.

Ud fra ovenstående vurderes det, at den planlagte anvendelse til boliger ikke udgør en risiko i forhold til forurening af grundvandet, og at der ikke skal udarbejdes en supplerende grundvandsredegørelse.

Natura 2000
Lokalplanområdet ligger uden for Natura 2000-områder. Lokalplanområdet ligger ca. 800 meter sydvest for Natura 2000-området nr. 12 - "Store Vildmose" samt ca. 6 km nord for Natura 2000-området nr. 15 - "Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal".
Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke fugle- og dyreliv og de sjældne planter i Natura 2000-områderne samt at Natura 2000-områderne ej heller vil påvirke realiseringen af nærværende lokalplan. Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning
Dyre- og plantearter i forhold til EF-habitatdirektivet, rødliste eller fredning er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område).
En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i lokalplanområdet eller umiddelbart udenfor.

På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der ved eller på og omkring arealet kan være:

  • Odder
  • Markfirben
  • Spidssnudet frø
  • Vandflagermus

Odder er optaget på rødlisten 1997 som sårbar. Rødlisten 1997 er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Jammerbugt Kommune har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter på og omkring arealet. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på, eller umiddelbart op til, arealet.

Jammerbugt Kommune vurderer herefter, at projektet inden for lokalplanområdet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter, fordi der ikke ændres på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr.
Der fjernes ikke gamle bygninger i lokalplanområdet, som evt. kan være levested for flagermus. Der fældes ikke meget store træer inden for området. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med projektet inden for lokalplanområdet, der kan være til skade for Bilag IV-arter.

Planen vurderes derfor ikke at have negativ indflydelse på de nævnte arter.

Miljøvurdering af planer og programmer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.
Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på;

  • at der er tale om et boligområde i tilknytning til allerede eksisterende i Aabybro By,
  • at der sikres en bedre placering af vandværk ift. indvindingsområdet.
  • at påvirkningen af grønne områder, beplantning, dyre- og planteliv, biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelsesinteresser, i forbindelse med anlægsarbejdet er lokal og kortvarig, og vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
  • at de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

27.T2 - Vandværk
27.B10 - Skovparceller ved Østre Hovensvej

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

27.B10 - Skovparceller ved Østre Hovensvej