5.5.1 Naturgasledninger og højspændingsforbindelser

Statisk kort

5.5.1 Naturgasledninger og højspændingsforbindelser

Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering og opretholdelse af de på kortet viste naturgasfordelingsledninger og højspændingsforbindelser.

Reservationszonen til naturgasledninger omfatter et 100 meter bredt bælte - 50 meter på hver side af linjeføringens midte. Jordbundsforhold og lignende, som først kan vurderes i forbindelse med projekteringen, kan nødvendiggøre mindre afvigelser fra reservationszonen. Det skal vurderes af de berørte myndigheders hvorvidt der er tale om mindre afvigelser eller større afvigelse, som kræver ny planlægning på området.

Elforsyningen er en vigtig del af infrastrukturen. Derfor skal det sikres, at de nødvendige forbindelser kan etableres. Udbygningen af højspændingsforbindelserne og netplanlægning er baseret på lovgivningsmæssige rammer, fastlagt forudsætninger for udviklingen i elforbrug, produktions- og handelskapacitet samt kriterier for elnettets dimensionering. På baggrund af ny kommende regulering fra 1. januar 2022 er Energinet på vej med en ny langsigtet udviklingsplan, som forventes at komme i sommeren 2022. Den vil kunne findes på www.energinet.dk.

Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene mv. nær Energinets luftledningsanlæg bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Høje genstande som fx vindmøller, antenner, lysmaster mv. nær Energinets jordkabelanlæg bør som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg.