2.2.3 Geologiske bevaringsværdier

Statisk kort

2.2.3 Geologiske bevaringsværdier

I områder med geologiske bevaringsværdier skal hensyn til geologi tillægges særlig stor vægt i forbindelse med planlægning for og ved ansøgninger om ændret anvendelse og etablering af bebyggelse og anlæg.

Landskabsformer og blottede profiler mv., som særligt tydeligt afspejler landskabets opbygning og dannelseshistorie, skal søges bevaret og beskyttet. I de geologiske interesseområder skal anlæg, byggeri og lignende indpasses, så det ikke slører eller ødelægger de landskabelige træk eller den geologiske dannelse, der er grundlaget for udpegningen.

Værdifulde geologiske landskabstræk og deres indbyrdes overgange og sammenhænge skal sikres, da de ikke kan gendannes. Landskabstrækkene giver mulighed for særlige natur- og landskabsoplevelser samt forskning og undervisning.

Udpegning af de geologiske beskyttelsesområder er foregået på baggrund af tre elementer:

  • Områder, der i særlig grad illustrerer den geologiske udvikling og de geologiske processer. Landskaber, hvor den geologiske udvikling og de geologiske processer er særlig anskuelige, og hvor der samtidig er mulighed for at bevare landskabsformerne og det åbne præg, som bevirker, at et udviklingsforløb kan erkendes.
  • Lokaliteter, hvor lagfølgen illustrerer landets geologiske udvikling. Omfattende overvejende lokaliteter, hvor blotlagte profiler kan studeres. Profilerne kan være naturlige - f.eks. ved aktive nedbrydningskyster - eller kunstigt frembragte ved råstofudnyttelse.
  • Lokaliteter, hvor de geologiske processer stadig er aktive bl.a. kystdynamiske processer.
    Jammerbugt Kommune har udpeget tre geologiske beskyttelsesområder:
  • Lien – Svinkløv – Bulbjerg
  • Store Vildmose
  • Fjordholmene

De geologiske beskyttelsesområder indeholder steder, hvis sikring og eventuelle pleje er så væsentlig, at det i givet fald kan blive nødvendigt, at en sikring sker gennem fredninger.