Forhold til anden planlægning

Det er et grundlæggende princip i det danske plansystem, at en plan ikke må stride mod gældende planer, der er udarbejdet på et overordnet niveau. Det gælder også for kommuneplanlægningen.

På det statslige niveau er de overordnede rammer for den kommunale planlægning fastlagt i:

 • Landsplanredegørelsen
 • Oversigt over de nationale interesser i kommuneplanlægningen
 • Landsplandirektiver 

Derudover er der en række statslige sektorplaner, der kan have betydning for kommuneplanlægningen, bl.a. de statslige vandplaner og Natura2000 planerne. 

På regionalt niveau udarbejdes den regionale udviklingsstrategi (RUS). Heri har Regionsrådet fastlagt den overordnede strategi for Nordjyllands udvikling. Regionerne udarbejder desuden konkrete råstofplaner. På regionalt niveau udarbejdes også kollektive trafikplaner i regi af det regionale trafikselskab.

Kommunerne er desuden forpligtigede til at samarbejde om kommuneplanlægningen på tværs af kommunegrænsen efter behov og om specifikke emner som f.eks. Grønt Danmarkskort.

Statslige interesser i kommuneplanlægning

Hvert fjerde år skal staten offentliggør "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning". Oversigten sammenfatter de gældende krav til kommunernes planlægning.

Med den moderniserede planlov fra juni 2017 er de nationale interesser, blevet fokuseret til fire nationale interesseområder:

 • Vækst og erhvervsudvikling
 • Natur- og miljøbeskyttelse
 • Kulturarvs- og landskabsbevarelse
 • Hensyn til nationale og regionale anlæg.

Den nye oversigt over nationale interesser til brug for kommunernes planlægning er offentliggjort og gældende fra den 1. marts 2018.

Kommuneplan21 er i overensstemmelse med de statslige rammer i landsplanredegørelse 2019 og oversigt over de nationale interesser i kommuneplanlægningen. 

Jammerbugt kommune er omfattet af aktuelle landsplandirektiver.

 • Landsplandirektiv for udviklingsområder i Kystnærhedszonen
 • Landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhus i kystnærhedszonen

Vandplanen, Natura 2000-Planen og Handleplaner

Staten udarbejder Vandplaner, Natura 2000-planer og Natura 2000-skovplaner. De statslige planer følges op med kommunale handleplaner, der konkret fastlægger de tiltag, som kommunen vil iværksætte for, at målsætningerne for grundvand og internationale beskyttelsesområder i de statslige planer kan opnås.

Forholdet mellem byudvikling og grundvandsbeskyttelse samt beskyttelse af Natura 2000-områderne fremgår i kommuneplanens redegørelser, bestemmelser og miljøvurderingen af Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune.

Regional planlægning

Region Nordjylland har i 2020 vedtaget den første regionale udviklingsstrategi - Mulighedernes Nordjylland. Strategien har tre fokusområder: 

 • Et sammenhængende Nordjylland
 • Et kompetent Nordjylland
 • Et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland

Derudover indeholder strategien fem bærende principper for udviklingen og en række konkrete indsatser. Den regionale udviklingsstrategi er godt i tråd med Jammerbugt Kommunes vision og igangværende initiativer i kommunen, der har været rammesættende for kommuneplanen. 

Udover den regionale udviklingsstrategi er der også enkelte konkrete sektorplaner på regionalt niveau, der har betydning for kommuneplanen. Sektorplanerne er beskrevet i nedenstående. 

Råstofplan 2016 for Region Nordjylland udlægger regionale råstofområder. Indenfor disse områder må der ikke inddrages arealer til byudvikling, tekniske anlæg eller på anden måde foretages dispositioner, der hindrer eller begrænser varetagelsen af råstofindvinding. Det vurderes, at der overordnet ikke er modstrid mellem Kommuneplan21 og Råstofplan 2016.

Forslag til Råstofplan 2020 har været udsendt i offentlig høring i sommeren og efteråret 2020. Jammerbugt Kommune har fremsendt høringssvar til råstofplanen, da flere af de udpegede graveområder ligger inden for områder med særlige natur- og landskabsværdier. 

NTs mobilitetsplan

NT har som Nordjyllands regionale trafikselskab udarbejdet en regional trafikplan for den kollektive trafik - Mobilitetsplan 2017 - 2020. I planen er der en række indsatser for forbedret mobilitet:

 • Det nordjyske hovednet
 • Mobilitet for alle
 • Nye services og transportmuligheder
 • En god og tryg rejse
 • Én indgang for kunden

Jammerbugt Kommune støtter op omkring indsatserne både i kommuneplanen og via implementering i konkrete byudviklings projekter. 

Limfjordsrådet
Noget af det der går på tværs af kommunegrænser er Limfjorden, og derfor samarbejder Jammerbugt Kommune også via Limfjordsrådet med de andre kommuner. Limfjordsrådet er et politisk forum for samarbejde mellem Limfjordskommunerne omkring en bæredygtig fjord, der på sigt kan leve op til kvalitetsmålsætningerne.

I Limfjordsrådets regi samarbejdes også om koordinering af planlægningen for kyst- og friluftsliv, og aktuelt arbejdes der med en Masterplan for Limfjorden, hvor fokus fremadrettet skal være på, at beskyttelse og benyttelse skal gå hånd i hånd. De store naturværdier er et aktiv, som bl.a. kan tiltrække unge tilflyttere, og som kan være et udgangspunkt for en bæredygtig erhvervsudvikling.

Udviklingsplan for Vestkysten

Plan uden for det for mellem plansystemet, men dog en plan som i dag har væsentlig indflydelse på den fysiske planlægning langs kysten.

For første gang nogensinde arbejder alle Vestkystens 11 kommuner og tre regioner nu sammen om at udvikle og styrke Vestkystturismen. Med den fælles Udviklingsplan for Vestkysten som et samlet grundlag sættes retningen for den langsigtede udvikling af turismen på Vestkysten og viser, hvordan Vestkysten skal udvikles fremover, så vi skaber vækst i turismen uden at gå på kompromis med naturen.

Udvikling i turismen handler om meget mere end bare glade gæster– det handler om stedbundne arbejdspladser, levende lokalsamfund og i sidste ende om et Danmark i bedre balance. Turismen skaber lokal vækst, et aktivt erhvervsliv og grundlag for levedygtige lokalsamfund, og effekterne spreder sig som ringe i vandet. Vestkysten er klar til at gå forrest og vise vejen til en markant vækst i turismen. I et fælles løft langs hele kysten vil vi arbejde sammen, turismeerhverv, lokalsamfund, lodsejere og myndigheder, for at styrke det, der binder Vestkysten sammen og fremhæve de kvaliteter og særkender, der gør hvert sted langs kysten til noget helt særligt.

Etableringen af destination

Etableringen af destination Nordvestkysten er en udløber af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet og herunder en bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen, der i maj 2018 blev indgået mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti.

Målet med aftalen er bl.a. at skabe en bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører samt at danne 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Det primære strategiske afsæt for destinationsselskabet er Udviklingsplan for Vestkysten (2018), der har som mål at få vestkysten ind blandt Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. Dermed skabes mulighed for flere overnatninger og et højere døgnforbrug blandt de besøgende gæster.

Udviklingsplanens målsætninger og udviklingen af de udpegede stærke feriesteder i området bliver udgangspunkt for destinationsselskabets virke.

Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro kommuner er gået sammen i et nyt destinationsselskab, der skal tiltrække flere turister.  Med en sammenhængende kyststrækning på knap 250 kilometer og 5,5 millioner overnatninger bliver Destination NordVestkysten et af landets største turistområder med potentiale til at blive endnu større

Tværkommunalt plansamarbejde
Jammerbugt Kommune deltager i diverse plansamarbejder med såvel nabokommuner som en bredere del af de 11 kommuner i Region Nordjylland. Kommuneplanlægningen forudsætter samarbejde på tværs af kommunegrænser for at sikre sammenhæng og tværkommunale hensyn. 

Jammerbugt kommunens nabokommuner er Hjørring, Brønderslev, Vest Himmerland, Thisted og Aalborg. Samarbejdet udbygges og forbedres løbende via de projekter, der udarbejdes og evalueres på tværs af kommunegrænserne. Jammerbugt Kommune indgår bl.a. i tværkommunalt samarbejde vedr. større tekniske anlægsarbejder som f.eks. planlægning for områder til vindmølleparker, solenergianlæg, Klimaprojekter omkring Ryå mv

Endvidere deltager Jammerbugt Kommune sammen med de øvrige nordjyske kommuner i et tværkommunalt samarbejde om fælles energiplanlægning og klimaplanlægning for Nordjylland.