Om kommuneplanen

Byrådet er forpligtiget til at revidere kommuneplanen hvert fjerde år. Det kan være som en fuldstændig revision eller revision af udvalgte temaer. Strategien for, hvordan kommuneplanen skal gribes an, fastlægges i en planstrategi, som vedtages forud for revision af kommuneplanen. Jammerbugt Kommunes Planstrategi kan ses her: Planstrategi19.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Kommuneplan21 er en fuldstændig revision af Helhedsplan17.

En kommuneplan udarbejdes på baggrund af planloven, og planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende planlægning forener samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand. Et eksempel på planlovens mål er, at byudvikling skal ske indefra og ud, hvilket bl.a. kan sikres gennem kommuneplanlægningen.

Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan og de bestemmelser om anvendelse mv. for den enkelte ejendom, som fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter plan, natur, miljø, bygge- og vejlovgivningen.

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen består af hovedstruktur, retningslinjer og rammer.

Hovedstrukturen beskriver konkrete mål og strategier for den fysiske planlægning.

Retningslinjerne er regler og principper for kommunens administration af sagsbehandling i byen og i det åbne land. Redegørelsen forklarer og begrunder indholdet af retningslinjerne.

Kapitlet “Rammer” indeholder kommuneplanramme for specifikke områder, som er alle arealer i byzone og sommerhusområder samt større tekniske anlæg i landzone. Kommuneplanrammerne udgør de overordnede rammer for lokalplanlægningen for så vidt angår områdets anvendelse, grundstørrelser, bebyggelsesforhold, m.m. Derudover er der en række generelle rammer, der gælder for forskellige af kommunens områder.

Den digitale kommuneplan

Kommuneplanen for Jammerbugt Kommune er en digital plan. Den digitale plan gør kommunen i stand til løbende at lave opdateringer af kommuneplanen i takt med, at der vedtages ændringer af planen i form af kommuneplantillæg. Derfor er det ikke nødvendig at holde styr på de kommuneplantillæg, som vedtages i løbet af de kommende år, den digitale kommuneplan viser altid det opdaterede og gældende plangrundlag.

I den digitale plan kan du lave fritekstsøgninger gennem funktionen ”søg” øverst til højre. Ønsker du at udskrive udvalgte sider fra kommuneplanen findes der en enkel og brugervenlig printfunktion på siden. 

Ønsker du at vide, hvad der gælder for din ejendom kan du trykke på linket "Hvad gælder for mig" i menuen til venstre.

Kommuneplanens retsvirkning

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte borger eller virksomhed, men Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at arbejde for, at planen realiseres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer er bindende for Kommunalbestyrelsens planlægning og administrationens arbejde.

Planloven giver Kommunalbestyrelsen visse beføjelser til at administrere på grundlag af planen – herunder mulighed for at modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, hvis det er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

Kommuneplanen er i sig selv ikke en tilladelse. Større bygge- og anlægsprojekter vil kræve lokalplan, byggetilladelse mm for at kunne realiseres. Kommuneplanen udgør grundlaget for den mere detaljerede lokalplanlægning og den konkrete sagsbehandling, som har den direkte retsvirkning for den enkelte. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, men den kan godt skærpe kommuneplanens rammebestemmelser, f.eks. gennem fastsættelse af lavere bebyggelsesprocenter.

Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanen.