5.7.2 Lufthavn

Statisk kort

5.7.2 Lufthavn

Der må som udgangspunkt ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle inden for en sikkerhedszone i en afstand af 13 km fra Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg.

Anlæg, der kan tiltrække fugle, omfatter søer, damme, lavvandede kystområder, vådområder, dambrug, råstofgraveområder, græsningsarealer, golfbaner, boldbaner, event- og festivalpladser, affaldsdepoter, fiskerihavne og minkfarme.

Af hensyn til flyvesikkerheden skal alle ansøgninger om etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle inden for sikkerhedszonen sendes i høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, inden der gives tilladelse.

For at mindske risikoen for fuglekollisioner, er der inden for sikkerhedszonen som udgangspunkt nedenstående begrænsninger og hensyn ved etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle i zonerne A, B, C og D, der er angivet på kortet.

Vejledende retningslinjer for begrænsninger og hensyn i zonerne:

  • Zone A: Der bør ikke ske etablering af vådområder inden for 6 km fra en flyveplads i forlængelse af landingsbanerne og et bælte parallelt med banen på op til 3 km.
  • Zone B: Mindre søer under 0,2 ha vandspejl kan derudover etableres inden for 6 km under hensyntagen til placering i forhold til eksisterende vådområder og kyster.
  • Zone C: Mindre søer under 0,5 ha vandspejl, og mindre våde enge kan etableres i et bælte på 6-13 km i forlængelse af landingsbanen.
  • Zone D: Søer over 0,5 ha vandspejl kan derudover etableres inden for 13 km. Dog skal der ved etablering af store områder (> 2 ha vandspejl) foretages en nøjere vurdering.

Forhindring af fuglekollisioner
En vigtig forudsætning for at sikre mobiliteten omkring Aalborg Lufthavn er at minimere antallet af fuglekollisioner. Hvis der er ønske om at etablere anvendelser der kan tiltrække fugle, er det vigtigt at indlede en tidlig dialog mellem kommune, bygherrer og lufthavnens civile og militære del. På den måde kan planlægning og anlæg foregå på det rigtige forudsætninger og med de rigtige foranstaltninger.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal altid høres, inden der planlægges for eller gives tilladelse til etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle. Høringer skal sendes til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hovedpostkasse. Baggrunden for dette er oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, samt EU-forordning nr. 139/2014 af 12. februar 2014 og teknisk rapport fra DCE, nr. 50, 2015.