5.7.2 Lufthavn

Statisk kort

5.7.2 Lufthavn

Der må som udgangspunkt ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle inden for en sikkerhedszone i en afstand af 13 km fra Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg.

Anlæg, der kan tiltrække fugle, omfatter søer, damme, lavvandede kystområder, vådområder, dambrug, råstofgraveområder, græsningsarealer, golfbaner, boldbaner, event- og festivalpladser, affaldsdepoter, fiskerihavne og minkfarme.

Af hensyn til flyvesikkerheden skal alle ansøgninger om etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle inden for sikkerhedszonen sendes i høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, inden der gives tilladelse.

For at mindske risikoen for fuglekollisioner, er der inden for sikkerhedszonen som udgangspunkt nedenstående begrænsninger og hensyn ved etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle i zonerne A, B, C og D, der er angivet på kortet.

Vejledende retningslinjer for begrænsninger og hensyn i zonerne:

  • Zone A: Anlæg, der kan tiltrække fugle, må ikke etableres eller retableres i zonen.
  • Zone B: Anlæg med en vandoverflade over 300 m², eller øvrige anlæg der kan tiltrække fugle, må ikke etableres eller retableres i zonen. Ved etablering eller retablering af anlæg med en vandoverflade mindre end 300 m², skal placeringen ske under hensyntagen til kyster og øvrige vådområder.
  • Zone C: Anlæg med en vandoverflade over 1000 m², eller øvrige større anlæg der kan tiltrække fugle, må ikke etableres eller retableres i zonen. Ved etablering eller retablering af anlæg med en vandoverflade mindre end 1000 m², skal placeringen ske under hensyntagen til kyster og øvrige vådområder.
  • Zone D: Anlæg, der kan tiltrække fugle, kan etableres eller retableres i zonen.

Forhindring af fuglekollisioner
En vigtig forudsætning for at sikre mobiliteten omkring Aalborg Lufthavn er at minimere antallet af fuglekollisioner. Hvis der er ønske om at etablere anvendelser der kan tiltrække fugle, er det vigtigt at indlede en tidlig dialog mellem kommune, bygherrer og lufthavnens civile og militære del. På den måde kan planlægning og anlæg foregå på det rigtige forudsætninger og med de rigtige foranstaltninger.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal altid høres, inden der planlægges for eller gives tilladelse til etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle. Høringer skal sendes til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hovedpostkasse.