4.1.2 Risikovirksomheder

Statisk kort

4.1.2 Risikovirksomheder

Indenfor planlægningszonen omkring risikovirksomheder skal planlægningen tage hensyn til risikoen for større uheld. Risikoanlæg ses på kort.

En virksomhed kategoriseres som en risikovirksomhed, hvis den opbevarer farlige stoffer over en vis mængde, jf. Risikobekendtgørelsen.

Inden for risikovirksomheders  planlægningszone skal kommunen inddrage hensynet til risikoen for større uheld, når
der planlægges for:

  • offentlige og rekreative områder
  • områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme
  • større veje og andre transportanlæg
  • boligområder
  • offentlige bygninger og andre bygninger, hvor der forsamles mange mennesker såsom hoteller, vandrehjem, plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker
  • bygninger, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter
  • bygninger og områder, som er svært evakuerbare

Planlægningszonen er ikke en forbudszone, men en opmærksomhedszone i forbindelse med planlægningen.

Afhængigt af virksomhedens risikobillede kan planlægning for ovennævnte funktioner potentielt godt lade sig gøre inden for planlægningszonen.

Afstandskravet vil afhænge af en konkret vurdering. Vurderingen tager blandt andet højde for virksomhedens beredskabsplaner. Der kan være fastlagt sikkerhedszoner ud fra risiko for skade som følge af brand, eksplosion, udslip og spredning af farlige stoffer m.v.