1.1 Bymønster og byudvikling

Byudvikling er et vigtigt element i forhold til tiltrækning og fastholdelse af nye borgere og virksomheder - både i form af udlæg af nye byudviklingsområder og i form af omdannelse af nedslidte og/eller funktionstømte områder.

Den overordnede styring af den kommunale byudvikling er fastlagt i byrollemønsteret. Derudover er nye byudviklingsarealer baseret på følgende to hovedprincipper:

  • Byudvikling bør fortrinsvis foregå i områder, hvor der er få (eller ingen) nationale eller øvrige interesser med hensyn til jordbrug, råstoffer, vandindvinding og vandkvalitet samt naturbeskyttelse og friluftsliv.
  • Arealforbruget til byformål skal begrænses, og der skal fokuseres på en sammenhæng mellem arealudlæg og arealbehov til bolig- og erhvervsformål.

Det er et grundlæggende princip for byudvikling at begrænse byernes forbrug af natur- og landskabsressourcer samt at skabe en klar afgræsning mellem land og by. Derfor skal byudviklingen ske "indefra-og-ud".

En del af byudviklingen sker via omdannelse og fortætning af eksisterende byområder. Omdannelse og fortætning er vigtige redskaber til at sikre, at byerne hele tiden udvikler sig og forandres over tid, så de kan imødekomme udviklingstendenser.