Definitioner

Her i grundvandsredegørelsen benyttes en række forkortelser.

BNBO - BoringsNærtBestyttelsesOmråde. Et område omkring grundvandsboringen, der er udpeget i overensstemmelse med de statslige anbefalinger om beregning af BNBO. Området vil typisk være det område inden for hvilket vandet i grundvandsmagasinet vil være mindre end ét år om at nå boringen, Inden for BNBO kan kommune udstede påbud og nedlægge forbud mod forurening efter Miljøbeskyttelseslovens § 24.

FI - Følsomme Indvindingsoplande. Disse underdeles i NFI (nitratfølsomme) og SFI (sprøjtemiddelfølsomme). Følsomme indvindingsoplande er områder udpeget af staten. Inden for områderne er grundvandet vurderet at være følsomt over for forurening fra overfladen.

Indvindingsoplande - Et indvindingsopland til en boring er defineret som det område i magasinet, hvor grundvandet strømmer hen imod indvindingsboringen. Indvindingsoplandet er endvidere defineret af de strømlinjer, som markerer grænsen mellem vand, der indfanges af indvindingsboringen, og vand der ikke indfanges (fra Statens Geovejledning 2, 2008).

IO - Områder, som staten udpeger i henhold til Miljømålslovens § 8a. Indsatsområder, er områder, hvor der på baggrund af en vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler, og naturlig beskyttelse af vandressourcen er identificeret et særligt behov for at beskytte drikkevandsinteresser.

NFI - NitratFølsomt Indvindingsopland.

OD - Områder med Drikkevandsinteresser, er områder, der har eller kan have betydning for vandindvinding til mindre vandværker og erhverv.

OSD - Områder med Særlige Drikkevandsinteresser, er områder, hvor regnvandet nedsiver og danner grundvand, som bruges til vandforsyninger regional betydning, eller som kan få regional betydning i fremtiden.