4.2.7 Campingpladser

Statisk kort

4.2.7 Campingpladser

Eksisterende campingpladser skal kunne udvides op til 500 enheder. Jammerbugt Kommune vil tillade nedlæggelse af campingpladser, som pga. manglende udvidelsesmuligheder ikke er økonomisk bæredygtige og skabe mulighed for, at arealet kan anvendes til andet formål.

Hvor der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør det utænkeligt at tillade en mindre eller større kapacitet, vil beliggenheden i kommunen indgå som et væsentligt element.

Vintercampering kan kun tillades på campingpladser uden for områder der er udpeget som særligt værdifulde landskabsområder, naturområder eller lign. Vintercampering og vinteropbevaring af campingvogne kan kun finde sted på særligt afgrænsede arealer til formålet. Disse arealer skal placeres, så campering og opbevaring ikke virker unødigt skæmmende i landskabet.

På campingpladser i Jammerbugt Kommune kan op til 40% af det tilladte antal campingenheder anvendes på hytter når campingpladsen i sin helhed ikke er beliggende på arealer omfattet af klitfredning og strandbeskyttelse jf. naturbeskyttelsesloven. På den del af campingpladsen der er beliggende inden for klitfredning og strandbeskyttelse kan der kun gives tilladelse til 20% af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 hytter i alt.

Maksimumgrænserne på henholdsvis 40 pct. og 20 pct., dog maksimalt 60 campinghytter, er ikke et retskrav. Den enkelte kommunalbestyrelse kan efter konkret vurdering – under hensyntagen til planlægningsmæssige forhold m.v. og herunder især natur- og landskabelige værdier – fastlægge ”udlejningskvoten” til det (lavere) niveau, som kommunalbestyrelsen vurderer foreneligt med landskabets bæreevne i den konkrete sag.

Campingreglementet giver på nuværende tidspunkt kun mulighed for at der kan opføres hytter på op til 45 m². Inden for arealer omfattet af klitredning strandbeskyttelse må hyttearealet højest udgøre 30 m².

Campister stiller i dag store krav til campingpladsen og de oplevelser, man kan få på campingpladsen. Derfor er det nødvendigt i den kommunale planlægning, at give mulighed for at campingpladser kan udvikle sig.

De campingpladser, der er lokaliseret i Jammerbugt Kommune, er af varieret størrelse. Nogle af dem er ret små og kan have behov for at kunne udvide, hvis de i fremtiden skal kunne være økonomisk bæredygtige. Dansk Campingunion anbefaler, at campingpladserne skal have 500 enheder, for at sikre, at de er økonomisk bæredygtige fremover.

Jammerbugt Kommune vil tillade nedlæggelse af campingpladser, som pga. manglende udvidelsesmuligheder ikke er økonomisk bæredygtige, og skabe mulighed for at arealet kan anvendes til andet formål.

Eksisterende campingpladser skal have mulighed for at kunne udvides op til 500 enheder. Enkelte steder vil en udvidelse ud over maksimumgrænsen kunne accepteres, f.eks. med baggrund i et ønske om at kvalitetssikre eksisterende anlæg frem for at anlægge nye campingpladser.

Retningslinjen er en konsekvens af Campingreglementet, hvor der lægges vægt på beskyttelsen af de særligt værdifulde landskabs- og naturområder. Selve indretningen af campingpladsen med særligt afgrænsede arealer til vintercampering og vinteropbevaring af campingvogne skal ske ud fra en analyse af landskabet i næromgivelserne, så blandt andet smukke udsigter ikke skæmmes. Afskærmende beplantning kan ofte bruges til at få arealerne indpasset på en harmonisk måde.