5.3 Biogasanlæg

Biogas er en energirig gas, der består af metan og CO2. Biogasanlæg omdanner organisk materiale til biogas, der kan anvendes til produktion af varme og elektricitet. Det organiske materiale kan være gylle, slagteriaffald, græsafklip og lignende. Biogasanlæg kan etableres som gårdanlæg på den enkelte gård eller som fællesanlæg, hvor biomassen transporteres til og fra biogasanlægget. Den afgassede biomasse anvendes som gødning på markerne.

Det er et lovkrav, at kommunen udpeger områder til fælles biogasanlæg. Det er også muligt at etablere et biogasanlæg udenfor de udpegede områder forudsat, at anlægget placeres efter retningslinjerne i kommuneplanen, og der sker en konkret planlægning for anlægget.

Jammerbugt Kommune vil sikre, at anlæggene placeres under hensyntagen til områder med naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt udenfor områder med særlige landskabelige og kulturhistoriske værdier. De skal endvidere placeres hensigtsmæssigt i forhold til infrastruktur og med størst muligt hensyn til omkringliggende naboer.

Derudover skal transportafstande mellem leverandører og aftagere af gødnings- og biomasse indgå som en parameter i vurderingen sammen med placeringen af tracéer til veje og gasledninger, så generne til naboer og omgivelser mindskes mest muligt.

Der er også mulighed for, at der etableres gårdbiogasanlæg, der kan behandle biomassen på den ejendom, hvor den produceres. Gårdbiogasanlæg er mindre anlæg, hvor der foruden den producerede husdyrgødning på ejendommen, maksimalt behandles husdyrgødning fra op til 3-4 andre husdyrbrug. Gårdbiogasanlæg skal som udgangspunkt placeres ved den eksisterende bebyggelse på ejendommen, og må ikke virke dominerende i forhold til de øvrige bygninger.

Når der etableres nye tanke, som skal anvendes til opbevaring af afgasset biomasse, skal tanken som udgangspunkt overdækkes med en lufttæt overdækning som fx et telt. Dette skal ske, fordi der er en større ammoniakfordampning fra afgasset biomasse i forhold til husdyrgødning.