Tiltag til grundvandsbeskyttelse

"Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og til indvindingsoplande til almen vandforsyninger udenfor disse" angiver , at kommunerne i den fysiske planlægning skal bidraget til at forebygge fare for forurening af nuværende og fremtidige grundvandsressourcer.

Bekendtgørelsen er fulgt op af en vejledning. Heri er det beskrevet, hvordan bekendtgørelsens bestemmelser kan udmøntes i kommuneplan og lokalplaner. Vejledningen gør opmærksom på, at det er afgørende, at planbestemmelserne har lovhjemmel og er er proportionale i forhold til den konkrete regulering i den konkrete plan.

Planbestemmelser, der har til formål at fremme grundvandsbeskyttelse, skal bygge på konkret viden om grundvandressourcen og dens sårbarhed. Dette skal sammenholdes med den viden, man på planlægningstidspunktet har om den fremtidige anvendelse af planområderne.

Vejledningens bilag 1 indeholder en liste over virksomhedstyper, hvor det er relevant at stille krav om overordnede tekniske tiltag for at sikre mod forurening. Der er i vejledningen givet eksempler på, hvad disse tekniske tiltag kan være. Det kan for eksempel være krav om tæt belægning, kontrollerede afløb og sikring mod anlæg, der opbevarer kemikalier.

I kommuneplanen kan man i hovedstruktur og retningslinjer beskrive baggrund og fastlægge mål/retningslinjer for arealanvendelse i OSD, indvindingsoplande og BNBO. Disse bestemmelser vil ikke være juridisk bindende for borgerne, men vil tydeliggøre, hvad kommunen lægger vægt på i forbindelse med behandling af konkrete sager.

I Jammerbugt Kommune er der planlagt for 184 ha skovrejsning til grundvandsbeskyttelse. Områderne ligger omkring byerne Brovst og Aabybro. 

Arealerne hvor der kan etableres skov, kan ses her

Åby Skoven

Skovrejsningsområde ved Aabybro som er rejst i et område, hvor det er vigtigt at beskytte for at sikre rent drikkevand