2.6.1 Særlige drikkevandsinteresser

Statisk kort

2.6.1 Særlige drikkevandsinteresser

På kortet ses områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse, skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og anlæg eller ændret arealanvendelse, der kan medføre øget risiko for forurening af grundvandet.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring boringer til almene vandforsyninger, skal friholdes for alle former for bygninger, anlæg eller ændret arealanvendelse, der kan medføre øget risiko for forurening af grundvandet.

Forud for en evt. planlægning for byvækst indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande, skal der som udgangspunkt altid udarbejdes en grundvandsredegørelse.

Jammerbugt Kommune vil passe godt på grundvandet. Grundvand udgør en betydelig del af menneskets livsgrundlag, dels som ressource til drikkevand, markvanding og industri-formål, dels som en forudsætning for vigtige naturområder som vandløb, søer og moser og enge. Grundvandet skal derfor beskyttes, så der er tilstrækkelige mængder af god kvalitet.

Kommuneplanen skal sammen med vandområdeplanerne, vandforsyningsplanen og indsatsplanerne sikre, at beskyttelse og udnyttelse af drikkevandsressourcerne sker under hensyntagen til ressourcens størrelse og kvalitet og til de naturværdier, der er knyttet til grundvandet.

Jammerbugt Kommune er i sin administration bundet af vandområdeplanernes indsats-programmer. Det betyder, at der i kommuneplanen eller andre kommunale sektorplaner ikke må opstilles retningslinjer, der strider mod vandområdeplanernes indsatsprogrammer, ligesom de afgørelser, der træffes, ikke må stride mod disse.

I Jammerbugt Kommunes Grundvandsredegørelse beskrives kommunes grundvandsres-source og vandforsyningsforhold. Samtidigt risikovurderer redegørelsen de arealudlæg, der ligger i OSD og vandindvindingsoplande. Grundvandsredegørelsen skal foreligge sammen med kommuneplanen og skal løbende revideres/suppleres hvis der sker udlæg af nye arealer i OSD- eller indvindingsoplande samt i forbindelse med kommuneplanrevision jf. Vejledning om krav til kommuneplanlægning indenfor OSD og indvindingsoplande. Grundvandsredegørelsen kan finder her.

Ca. 14% af kommunens areal er omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Selv om statens administrationsgrundlag for beskyttelse af områder med særlige drikkevandsinteresser giver mulighed for at placere boliger i disse områder ønsker Jammerbugt Kommune at planlægge ud fra et forsigtighedsprincip, for at sikre grundvandet de bedste forudsætninger. Retningslinjerne i kommuneplanen fastslår derfor, at forud for planlægning for byvækst indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, i indvindingsoplande og i boringsnære beskyttelsesområder, skal der altid udarbejdes en grundvandsredegørelse.

Vandområdeplanerne indeholder retningslinjer for al vandforvaltning i Danmark. kommuneplanens retningslinjer støtter op herom og sikrer, at al planlægning og sagsbehandling sker i henhold til den gældende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Arbejdet med kommuneplanen har omfattet en screening af arealer til byvækst inden for områder med drikkevandsinteresser. Formålet har været at finde alternativer til placering af byvæksten, hvor det har været muligt.

Drikkevand
Gennem vandforsyningsplanlægningen skal alle forbrugere sikres adgang til en stabil og tilstrækkelig forsyning af drikkevand af god kvalitet. Vandforsyningsplanlægningen skal sikre, at udnyttelsen af grundvansressourcen sker under hensyntagen til ressourcens størrelse og kvalitet og til de naturværdier beskrevet i den statslige vand- og naturplan-lægning.

Jammerbugt Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2022 forventes revideret 2022-23. Ved denne revision vil der blive sat særlig fokus på:

  • At sikre adgang til rent vand
  • At styrke forsyningssikkerheden generelt
  • At udpege henholdsvis ”fremtidige” og ”ikke fremtidige” vandværker
  • At styrke samarbejdet imellem vandværkerne. Både med hensyn til grundvansbeskyttelse og forsyningssikkerhed generelt

For de vandværker, der udpeges som ”fremtidige” vandværker, vil Jammerbugt Kommune have særlig fokus på:

  • At vandværkernes standard prioriteres højt. De vedligeholdes, udbygges og fornys løbende
  • At vandværkerne har gode kildepladser, så der sikres en høj drifts- og forsynings-sikkerhed
  • Indsatsen med grundvandsbeskyttelse i indvindingsoplandene prioriteres, så der sikres adgang til tilstrækkeligt grundvand af god kvalitet i fremtiden
  • At grundvandsbeskyttelsen overfor pesticider i drikkevandsboringernes nærområder (BNBO) indføres