5.1.2 Håndtering af vand i lokalplanlægning

Ved planlægning af byudvikling, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse mv. skal der foretages en konkret vurdering af oversvømmelsesrisiko og muligheder for afværgeforanstaltninger. 

Udpegningen af arealer i fare for oversvømmelse (Retningslinje 5.1.1) kan ikke stå alene. ​pga. mangelfuldt datagrundlag særligt for det terrænnære grundvand.

I de senere år har vi set en stigende nedbørsmængde, særligt i efterårs- og vinterperioden, som har medført en stigning i det terrænnære grundvand. Det har ført til, at der i længere perioder opleves vandlidende arealer, hvilket er til gene for landmænd, boligejere og erhverv i kommunen.

Det er den enkelte grundejer, som er ansvarlig for afvanding af egen grund, og drænvand må ikke ledes til forsyningens regnvandsledning, da denne ikke er dimensioneret for den ekstra mængde vand, som dræning vil medføre.

Udfordringer med høj grundvandsstand kan ikke altid løses af den enkelte grundejer, og der skal derfor arbejdes for helhedsløsninger for fx grundejerforeninger eller større områder med høj grundvandsstand.

Da eksisterende data for grundvand ikke er tilstrækkeligt til en valid udpegning af, hvilke områder der kan være berørt, har Jammerbugt Kommune valgt ikke at medtage grundvand i udpegningen af arealer i fare for oversvømmelse.

Administrationsgrundlag for lokalplanlægning
Gennem planlægningen skal det dog søges at undgå, at større arealer med høj grundvandsstand, inddrages til byudvikling uden der stilles krav om, at der etableres tilstrækkelige afværgeforanstaltninger.
Derfor formuleres en generel retningslinje, der går ud over udpegningen af arealer i fare for oversvømmelse. Formålet med en generel retningslinje er, at kommunen i forbindelse med lokalplanlægning altid vil stille krav om en vurdering af, hvordan vand skal håndteres i lokalplanområdet. Jammerbugt Kommune har udarbejdet et administrationsgrundlag, der opstiller krav til en sådan vurdering. Administrationsgrundlag ses her.