Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyningen uden for disse

Bekendtgørelsen angiver, at der som udgangspunkt ikke kan planlægges for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurenings af grundvandet.

Endvidere skal kommunalbestyrelsen friholde boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for nye anlæg, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet. 

Dette princip kan dog fraviges, såfremt der i kommuneplanens forudsætninger er redegjort for dels placeringen, og dels for at faren for grundvandet kan forebygges. Dette gøres i grundvandsredegørelsen eller et tillæg til grundvandsredegørelsen.

Skovrejsningsområdet ved Vandforsyningen for Brovst og Omegn