2.5.5 Område 5, Brovst-Fjerritslev

I dette område må der ikke etableres anlæg eller ske arealinddragelser, der på væsentlig måde begrænser muligheden for landbrugsdriften.

Omkring Fjerritslev og Brovst skal landbruget dog underordne sig de væsentlige byudviklingsinteresser.

I områdets væsentlige naturområder skal landbruget dog underordne sig naturinteresserne.

Driftsbygninger og -anlæg til store husdyrbrug kan indpasses i området, indenfor de områder der er markeret med blå farve på ovenstående kort.

I området bør udvidelser, der kræver terrænreguleringer over 1 meter vurderes i forhold til, om det vil skabe ændringer i landskabet, der fremstår unaturlige og kunstige, eksempelvis skråninger og plateauer. Der kan stilles krav om dokumentation for, at bygninger og anlæg indpasses i det pågældende landskab, eksempelvis ved visualiseringer.

Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt i området. Der er gode udviklingsmuligheder med en relativt høj frihedsgrad for såvel jordanvendelse som for muligheden for at bygge. De gode udviklingsområder for jordbrugserhvervet er under forudsætning af, at der tages højde for middel frihedsgrad i forhold til afstrømning til Limfjorden, på baggrund af de nuværende statslige modelberegninger. Der er desuden middel frihedsgrad i forhold til drikkevandsinteresserne, naturområderne (§3-områder, Natura2000-områder og fredede områder) samt områder, der er udpeget til særligt værdifulde kulturmiljøer. Disse områder er spredt rundt om i området, og kan spille individuelt ind på udviklingen af de enkelte landbrug.

Området rummer værdifulde landskabsområder, hvorfor kortet indeholder positiv-udpegninger for store driftsbygninger, som ikke er i konflikt med udpegningen af værdifulde landskabsområder.

Udvidelser og nyt byggeri, der kræver terrænreguleringer skal vurderes i forhold til om det vil skabe skråninger og lignende, der svækker landskabets eksisterende form.