Natur

Danmark har underskrevet biodiversitetskonventionen og er dermed forpligtet til have en national biodiversitetsstrategi. Danmark har desuden tilsluttet sig FN's og EU's mål om at standse tilbagegangen af biodiversiteten og dens økosystemer inden 2020. Grundlaget for den danske indsats på naturområdet og i forhold til at nå 2020-biodiversitetsmålene findes i den eksisterende lovgivning, som i vidt omfang bygger på EU-lovgivning. Indsatsen for naturen i Natura 2000-områderne er rygraden i den nationale naturindsats.

Jammerbugt Kommune rummer en bred palet af naturområder og karakteristiske landskaber, der bidrager til biologisk diversitet og er af afgørende betydning for spredningen af vilde planter og dyr. Nogle af de vigtigste store naturområder er:  

  • Store Vildmose, der er en af Nordeuropas største højmoser, men som gennem mange år er blevet drænet og opdyrket, så det nu kun er en mindre del, der stadig er levende højmose.
  • Vejlerne og Ulvedybet, som er inddæmmede områder med lavvandede søer, store arealer med rørskov samt ferske enge. Disse områder er begge fuglereservater af international betydning for især vadefugle, svaner og gæs.
  • Limfjorden, som er Danmarks største fjordområde.
  • Klit- og hedelandskaberne langs Vestkysten, som rummer udbredte sommerhusområder, men også nogle af de største uberørte naturområder med en meget særegen flora og fauna.

1.1.1     Natura 2000

Foruden de store naturområder findes der i Jammerbugt Kommune seks udpegede områder, som i en international, europæisk eller dansk sammenhæng er særligt vigtige af hensyn til biodiversiteten. Det drejer sig om Natura 2000-områderne, der er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og naturarter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. De seks områder er:

  • 12 – Store Vildmose
  • 13 – Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand
  • 15 – Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
  • 16 – Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
  • 21 – Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien
  • Nr. 216 – Saltum Bjerge

Principperne for beskyttelsen af Natura 2000-områder er at undgå forringelse af naturtyperne og betydelige forstyrrelser for dyre- og plantearterne i udpegningsgrundlaget, så der opretholdes en gunstig bevaringsstatus. Aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000-områderne, kræver forudgående tilladelse.

På baggrund af de statslige Natura 2000-planer har Jammerbugt Kommune udarbejdet seks Natura 2000-handleplaner, der sætter rammerne for kommunens fremtidige indsatser med hensyn til sikringen af naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

En række plante- og dyrearter er strengt beskyttede i henhold til EF-habitat­direktivets artikel 12 – de såkaldte ”Bilag IV-arter”, for hvilke der er en særlig beskyttelse. Bilag IV-arterne er beskyttede både i og udenfor Natura 2000-områderne og har ofte § 3-natur som levested. I Jammerbugt Kommune er der bl.a. registreret markfirben, flere paddearter og flagermusarter samt odder.

Principperne for beskyttelsen er, at der må ikke gives tilladelser eller vedtages planer mv., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. Ved vurderingen kan der anlægges en bred, økologisk betragtning af yngle- og rasteområder til grund (den såkaldte økologiske funktionalitet).

Derudover bidrager en række love på naturområdet og administrationen heraf til Danmarks biodiversitetsindsats. Udover de internationale naturbeskyttelsesområder rummer Jammerbugt Kommune mange andre naturområder og -værdier i form af moser, enge, strandenge, heder, overdrev, vandløb og søer.