Miljørapport

Jammerbugt Kommune har igangsat revision af Helhedsplan17. Med vedtagelsen af Planstrategi19 lægges op til en fuld revision af kommuneplanen.

Forud for planlægningen er der i forbindelse med Planstrategi19 gennemført en fordebat med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen i perioden 23. maj til 15. august 2019. Ligeledes er der i forbindelse med Handlingskatalog21 afholdt en foroffentlighed i perioden 3. juli til 15. oktober 2020.

I forbindelse med forslag til Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune ud-arbejdes der en miljøvurdering af planforslaget i overensstemmelse med miljøvurderingslovens afsnit II. [Lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)]

Miljøvurderingen omfatter Jammerbugt Kommunes forslag til Kommuneplan21. Der er foretaget en miljøvurdering af planforslaget, da de forventede ændringer af det eksisterende plangrundlag vurderes at kunne have væsentlig indvirkning på miljøet.

Konsekvensvurdering af forslag til ny kommuneplan er normalt afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende mere detaljerede planlægning. Disse efterfølgende lokalplaner og lignende vil ligeledes skulle screenes i henhold til miljøvurderingsloven.

Selvom der er tale om en fuld revision af kommuneplanen, vil der være nogle dele, som medtages uændret fra det eksisterende plangrundlag. Miljøvurderingen tager udgangspunkt i de ændringer i det eksisterende plangrundlag som kommunen planlægger at gennemføre i forbindelse med forslag til Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune. Der er således ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold, idet hidtil gældende planlægning ikke er miljøvurderet her.

Der er udført en gennemgang (screening) af ændringerne i plangrundlaget. På baggrund af screeningen er der udarbejdet et afgrænsningsnotat i medfør af miljøvurderingslovens § 11 med henblik på at afgrænse rapportens omfang og detaljeringsgrad. Den konkrete afgrænsning af miljørapportens indhold er dels sket i en intern proces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder i henhold til miljøvurderingslovens § 32.

Miljørapporten er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Jammerbugt Kommune.