2.1.9 Bekæmpelse af invasive arter

Invasive arter bekæmpes ved at der i lokalplaner skal optages bestemmelser om forbud mod at plante invasive arter, og der på kommunale arealer skal foretages en bekæmpelse af invasive arter.

Invasive arter i Natura 2000-områder bekæmpes i henhold til Natura 2000-handleplanerne.

Ved vedligehold af kommunvandløb må der ikke benyttes kemiske plantebekæmpelsesmidler, undtagen når det drejer sig om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i henhold til indsatsplanen for denne art.

Invasive arter er et stort problem, da de fortrænger eller ødelægger levebetingelserne for de hjemmehørende arter.

Bestemmelsen om at bekæmpe invasive arter kræver særlig opmærksomhed i sommerhusområderne, langs vandløb, i og i nærheden af Natura 2000-områder, samt i og i nærheden af bl.a. fredninger, beskyttet natur, økologiske forbindelser, naturområder.

Kæmpe-Bjørneklo er uden tvivl den mest kendte invasive art, da den udover at være en trussel mod naturlige plantesamfund er giftig (eksem- og allergi-fremkaldende). Tidligere voksede den mest langs vandløb, hvor dens frø blev spredt med vandet. Men den kan nu findes overalt i den danske natur.

Rynket Rose vokser primært langs kysterne, hvor den er en stor trussel mod den naturlige vegetation på strandvolde, kystskrænter og i klitter. Arten er især blevet flittigt plantet i sommerhusområder og langs veje, hvorfra den har spredt sig.

Inden for Grønt Danmarkskort vil indsatsen for at bekæmpe invasive arter blive prioriteret, da det er her, truslen mod biodiversiteten er størst.
De væsentligste arter i Jammerbugt Kommune er rynket rose, kæmpebjørneklo, japansk pileurt samt flere arter af nåletræer.