4.1 Virksomheder og forurening

Ønsket er gode og fremtidssikrede udviklingsmuligheder for erhvervslivet i kommunen, samtidig med, at forurening og miljøgener forebygges. Derfor skal placering af nye forurenende eller støjende anlæg, virksomheder og aktiviteter være baseret på en grundig undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser. Forurening omfatter også lugt, støv og anden luftforurening.

Ved planlægning og lokalisering af særligt forurenende virksomheder og aktiviteter bør der sikres afstand til forureningsfølsom arealanvendelse som boligområder, institutioner, sommerhusområder og campingpladser. Forureningsfølsom arealanvendelse kan også omfatte andre anvendelsesformål, hvor ro og fred er et væsentlig element i stedets totaloplevelse. Formålet er både at beskytte beboere og brugere for miljøgener, men også at beskytte virksomhedernes produktions- og driftsmuligheder. 

Ligeledes skal det sikres, at arealer, som er støjbelastede eller belastede af lugt, støj og anden luftforurening fra eksisterende virksomheder ikke udlægges til forureningsfølsom anvendelse som boliger, institutioner, kontorer og rekreative formål.