4.2.4 Ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen

Ferie- og fritidsanlæg kan kun placeres inden for kystnærhedszonen, hvis det sker ud fra sammenhængende turistpolitiske overvejelser, eller såfremt anlægget ikke er af regional betydning og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Dette gør sig ligeledes gældende for ferie- og fritidsanlæg som ønskes placeret i udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Der gælder særlige forhold for planlægning af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen og i udviklingsområder. De nordjyske kyster er i deres udstrækning og variation enestående i Europa. Et særkende er, at det trods en stor og stadig voksende rekreativ udnyttelse er lykkedes at friholde betydelige dele af kysten for intensiv bebyggelse. For at bevare dette, fastslås det, at kystnærhedszonen som hovedregel skal friholdes for nye ferie- og fritidsanlæg. Dog kan der placeres nye anlæg i kystnærhedszonen, hvis det sker som led i en samlet rekreativ planlægning, der dokumenterer, dels at der er behov for det pågældende anlæg, dels at det er funktionelt nødvendigt at placere det i kystnærhedszonen. Endelig skal det dokumenteres, at landskabs-, kulturmiljø- og naturbeskyttelsesinteresserne ved kysten samt offentlighedens adgang tilgodeses.

Retningslinjeafsnit vedr. kystnærhedszonen ses her.