2.5.8 Område 8, Sandmosen

I dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige naturinteresser.

Jordbrugserhvervet kan udvikles, men der skal tages højde for mosen. Området er svært at sikre som værdifuldt landbrugsområde, da området er lavt beliggende, og der er dermed stor oversvømmelsesrisiko. I området er der i dag ganske få landbrugsejendomme med dyrehold. Der er lav frihedsgrad pga. nitratklasser i henhold til de nuværende statslige modelberegninger, da der primært er afstrømning til Limfjorden. Der er lav frihedsgrad til bebyggelse pga. bundforholdene. Der er ligeledes områder med beskyttet natur.