Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Statslig Vandområdeplan (2015-2021)

27. juni 2016 offentliggjorde Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA - opgaven er senere overtaget af Miljøstyrelsen) Vandområdeplan for Jylland og Fyn 2015-2021.

I Vandområdeplanen vurderede styrelsen for den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsterne i vandområdedistriktet Jylland og Fyn som "god". Det betyder, at styrelsen vurderede, at grundvandsmagasinerne ikke overudnyttes.

For at undgå at nye indvindingstilladelser eller tilladelser der revideres medfører en overudnyttelse af ressourcen, blev der udarbejdet en vejledning, samt igangsat projekter, der indhentede yderligere viden om vandindvindings påvirkning af søer, kystvande og grundvandsafhængige økosystemer. 

I forbindelse med tilladelser til indvinding af grundvand skal Jammerbugt Kommune sørge for, at fastsatte miljømål fortsat kan nås. Jammerbugt anvender et beslutningsstøttende værktøj, der løbende bliver udviklet, så det lever op til de statslige krav. 

I vandområdeplanen er der fortsat problemer med den kemiske tilstand i 70 ud af 246 grundvandsforekomster i Vandområdedistriktet Jylland og Fyn. Der skal dog ikke ske yderligere supplerende indsats. Det er statens opfattelse, at de generelle statslige tiltag, kombineret med de kommunale grundvandsbeskyttelsesplaner, er tilstrækkelige til at sikre god kemisk tilstand på sigt.

Staten vil løbende evaluere indsatsen for at vurdere, om de generelle tiltag er nok.