4.1.1 Afstand mellem forurenende aktiviteter og forureningsfølsom anvendelse

Statisk kort

4.1.1 Afstand mellem forurenende aktiviteter og forureningsfølsom anvendelse

Ved planlægning og lokalisering af arealer til byformål, placering af virksomheder eller enkeltanlæg og ved ændring af arealanvendelse skal der normalt sikres en sådan afstand til forurenende virksomheder og til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.

En række af samfundets aktiviteter har eller har haft indvirkning på omgivelserne ved forurening i form af f.eks. støj eller lugt.

For at sikre og forbygge konflikter mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelse, udpeges der en række vejledende konsekvensområder.

Konsekvensområder er som udgangspunkt vejledende, og har til formål at danne en »bufferzoner« mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelser.

I disse konsekvensområder skal det gennem den konkrete sagsbehandling afdækkes, hvilken arealanvendelse der er plads til. Udpegningen af konsekvensområderne kan påvirke planlægningen væsentligt og direkte hindre, at ønskede projekter kan gennemføres.

Udpegningen af konsekvensområderne skal forebygge, at etablering af ny forureningsfølsom arealanvendelse medfører væsentlige begrænsninger i eksisterende virksomheder drifts- eller udvidelsesmuligheder.

Udpegningen af konsekvensområderne skal ligeledes sikre, at grønne arealer, der hidtil har fungeret som bufferzoner omkring eksisterende forurenende virksomheder, og som ønskes udlagt til egentlige rekreative områder, udlægges på en sådan måde, at virksomhedernes fremtidige drift ikke begrænses væsentligt.

Forureningsfølsom arealanvendelse omfatter primært boligområder, institutioner, sommerhusområder og campingpladser. Andre arealanvendelser, hvor ro og fred er et væsentlig element i stedets totaloplevelse kan også være forureningsfølsomme. Som eksempel kan nævnes rekreative områder, hvor støjmæssig uforstyrrethed er en væsentlig baggrund for udpegningen af det pågældende område som et rekreativt område.

Forurenende virksomhed omfatter både virksomheder, anlæg og aktiviteter, herunder fabrikker og værksteder, tekniske anlæg, flyvepladser og støjende fritidsanlæg (f.eks. motorsports- og skydebaner).

Ved et acceptabelt forureningsniveau forstås, at den konkrete belastning fra de forurenende virksomheder ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ved den forureningsfølsomme arealanvendelse.