2.5.1 Område 1, Thorup

I dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige natur-, ferie- og fritidsinteresser.

I forbindelse med opførelse af store bygninger og anlæg skal det dokumenteres, at de indpasses i det pågældende landskab, f.eks. ved visualiseringer.

Jordbrugserhvervet prioriteres lavt i området, da området er kystnært med store turist- og naturinteresser. Den vestlige del af området fra Thorup Strand til kommunegrænsen til Thisted er plantage. Den øvrige del af området er en mosaik af naturområder, dyrkede arealer samt kulturhistoriske og rekreative interesser. Området indeholder desuden råstofindvinding og kystfiskeri. Udviklingsmulighederne for den enkelte ejendom vil dermed være individuelle. Landbruget kan spille sammen med turismen i form af mindre brug. Der kunne evt. være et samspil mellem landbrug og naturområderne i form af naturpleje med kreaturer/heste/får.

I kystlandet er den visuelle kontakt til vandet den helt særlige værdi. Samspillet mellem land og vand og udsigterne skal derfor være i fokus, når der f.eks. placeres byggeri og anlæg, der er nødvendige for den landbrugsmæssige drift. Det er vigtigt, at der ved etablering af nyt landbrugsbyggeri og -anlæg arbejdes målrettet med form, farver og materialevalg, herunder brug af ikke-reflekterende overflader, for at sikre at bygninger tilpasses kystlandskabet bedst muligt. Angående byggeri og anlæg indenfor kystnærhedszonen, se kapitlet om kystnærhedszonen. Det anbefales generelt at etablere byggeri og anlæg lavt i terrænet.