5.3.1 Biogas

Statisk kort

5.3.1 Biogas

I ét af de på kortet udpegede områder kan der efter en konkret vurdering etableres et fælles biogasanlæg. Gode vej- og tilkørselsforhold skal sikres med henblik på minimering af generne for miljø og naboer. Naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold skal tilgodeses. Hensigtsmæssig placering i forhold til biomassegrundlaget (husdyrgødning, energiafgrøder m.v.) og i forhold til decentrale kraftvarmeværker, gasledninger m.m. skal prioriteres.

Anlæg skal etableres med en sikkerhedsafstand på 500 meter eller en større passende sikkerhedsafstand til risikofølsomme anvendelser, for at fremtidssikre anlæggenes mulighed for at udvikle sig til at indgå i Power-to-X-anlæg. Det vil være det konkrete projekt, herunder de visuelle og tekniske forhold, der vil være afgørende for, om der kan gives tilladelse til opførelse af et fælles biogasanlæg indenfor de udpegede områder. Gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres uden for de udpegede områder.

Biogasudbygningen med fælles biogasanlæg skal ske inden for specifikt udpegede områder til placering af biogasanlæg. Kommunalbestyrelsen vil se positivt på projekter med andre placeringer såfremt de kan leve op til overstående retningslinje.

Der ses positivt på placering af biogasanlæg i tæt nærhed til energiproducerende VE-anlæg, så mulighed for Power-to-X opnås. Jammerbugt Kommune ønsker således, at biogasanlæg i fremtiden kan udvikles til eller samtænkes med Power-to-X-anlæg. Da Power-to-X-anlæg kategoriseres som risikovirksomhed, skal de opføres med en sikkerhedsafstand på 500 m eller en større passende sikkerhedsafstand fra risikofølsom anvendelse, herunder boliger, jf. BEK 371 af 16. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder. Ved lokalplanlægning for biogasanlæg skal afstanden på 500 meter fra anlægget til risikofølsom anvendelse sikres. Sikkerhedszonen på 500 meter eller en større passende sikkerhedsafstand måles fra anlægget og ikke fra ramme-/lokalplangrænsen. Det skal derfor præciseres nøje i både kommuneplanramme og lokalplan, hvor anlægget kan opføres.

I Jammerbugt Kommune er der udpeget to mindre områder for mulig placering af et fælles biogasanlæg. Indenfor områderne vil der altid skulle foretages en konkret vurdering af det aktuelle projekt, gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg, lokalplan og evt. VVM-redegørelse. Derudover vil etablering af et biogasanlæg forudsætte en miljøgodkendelse samt en vurdering efter varmeforsyningsloven m.m. Der er i områderne ikke umiddelbare restriktioner i form af Natura 2000-områder, kystnærhedszonen, særlige værdifulde naturområder, særlige værdifulde landskaber og kulturmiljøer, fredede områder, geologiske beskyttelsesområder, lavbundsområder, økologiske forbindelser, indvindingsoplande til almene vandværker, bolig- og perspektiv områder for boliger o.l. ligesom de landskabelige forhold er vurderet. Placering af et fælles biogasanlæg i det åbne land kan kun ske med baggrund i en planlægningsmæssig begrundelse så som miljøhensyn og funktionelle hensyn.

I vurderingen af den bedste placering af et fælles biogasanlæg skal hensynet til landbrugsejendomme som leverandører af biomasse, omgivelserne, traceer til veje og gasledninger indgå. Som udgangspunkt skal det åbne land friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Men i forbindelse med placering af fælles biogasanlæg er der flere forhold, der planlægningsmæssigt kan begrunde en placering i det åbne land, f.eks. for at mindske transport af biomasse og af hensyn til naboer.

Desuden skal der tages hensyn til det konkrete anlægs eventuelle påvirkninger på nærtliggende naturarealer, vandløb, søer mv. Anlæggets konkrete miljøpåvirkninger - herunder lugt, støj og emissioner, vil blive reguleret gennem en miljøgodkendelse.

I forbindelse med den konkrete ansøgning og fastlæggelse af den endelige placering skal behovet for visualiseringer af anlægget vurderes. Visualiseringerne skal indeholde en vurdering af påvirkningen på landskabet – både nær- og fjernvirkningerne. Visualiseringerne skal udformes, så der gives et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere projektets påvirkning i forhold til arealinteresser, beboelse, naturområder, landskaber, kulturmiljøer herunder kirker, infrastruktur som veje, højspændingsanlæg og bygningsanlæg m.m.

Fælles biogasanlæg har en størrelse, der vil kunne påvirke landskabet på lang afstand, afhængig af landskabets form og højdeforhold. Det kræver derfor en nøje planlægning, der i det enkelte tilfælde skal søge at reducere negative fjernvirkninger på landskabet.

Det enkelte anlæg skal udformes under hensyntagen til det omkringliggende landskab med hensyn til placering, farver, bygningsmaterialer og dimensioner på bebyggelse. Et fælles biogasanlæg er et teknisk anlæg bestående af forskellige tanke, haller, oplagspladser, høje skorstene osv. På grund af anlæggets størrelse vil et anlæg i det åbne land ofte virke dominerende og medføre visuelle gener.

I forbindelse med lokalisering af et fælles biogasanlæg indenfor de planlagte områder, skal der sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling med hensyn til kapacitet, trafiksikkerhed og støj. Anlæg skal som udgangspunkt placeres med tilkørsel til en overordnet trafikvej. Der skal tages hensyn til vægtbegrænsning ved broer og bygværker.

Transporten af gylle foregår normalt med store tankbiler, og til et større fælles biogasanlæg kan der forventes mellem 15 og 70 vognlæs pr. døgn. Derfor er det vigtigt, at vejnettet omkring anlægget har en udformning og er anlagt, så det kan klare belastningen. I forbindelse med en konkret ansøgning vil der ske en myndighedsbehandling af projektet i forhold til det trafikale aspekt.