2.5 Landbrug

Statisk kort

Retningslinjerne for landbrug gælder for Jammerbugt Kommunes 17 landskabs-karakterområder. Retningslinjerne indeholder varierende bestemmelser afhængig af det enkelte landskabskarakterområdes frihedsgrader og landskabskarakter. I visse områder skal landbruget underordne sig områdets øvrige interesser, og i andre områder må der ikke etableres anlæg eller ske arealinddragelser, der på væsentlig måde begrænser muligheden for landbrugsdriften.
Der er desuden bestemmelser om, at der skal laves en vurdering af landbrugets udviklings¬muligheder, inden der planlægges for ny byudvikling og nye ferie­ og fritidsanlæg i de højt prioriterede landbrugsområder.
Retningslinjerne indeholder desuden bestemmelser, der sikrer de landskabelige værdier i forbindelse med landbrugsbyggeri.
Udgangspunktet er, at alle arealer i princippet er landbrugsarealer dog således, at det ikke er alle former for landbrug, der kan være overalt.
Kommunen er blevet opdelt i 17 landskabskarakterområder efter landskabskarakter-kortlægningsmetoden. Hvert af de 17 landskabsområder har gennemgået en værdi-kortlægning, hvor de lokale frihedsgrader i forhold til jordbrugserhvervet er gennemgået. Vurderingen af de forskellige frihedsgrader er foretaget på tre niveauer: "området generelt", "jordanvendelsen" og "bygninger".
Landskabskarakterkortlægningen og værdikortlægningen har resulteret i, at der er udarbejdet retningslinjer for hvert af de 17 karakterområde.

Landskabskarakterkortlægningen ses her.
Værdikortlægningen ses her.