Attrup

Bymiljø - landsby

Beskrivelse
Attrup er en mindre landsby, som ligger på kanten af en morænebakke, Als bjerge. Landsbyen er kendetegnet ved bebyggelse i en ensartet struktur og byggestil med få undtagelser. Nord for den gennemgående vej ligger gårdene højt med udkig over fjorden. På sydsiden af vejen er bebyggelsen karakteriseret ved lavere huse, som ligger tæt ud til vejen.

Attrup står stærkt som landsby, da bebyggelsen henvender sig til vejen, og danner et flot vejforløb. Vejforløbet får ligeledes en stærk karakter ved at der enkelte steder er ”huller” i bebyggelsen, som gør at det er muligt at få et flot kig ud over Limfjorden.

Fortælling
Attrup er opbygget over et gammelt gadeforløb. Husene syd for vejen er lave og er opført som en del af den fiskerkultur, som var hovederhvervet i slutningen af 1800-tallet.

Med andelsbevægelsen i starten af 1900-tallet skete der en udbygning af byen på de høje jorde mod nord. Her er der blevet bygget landbrugsejendomme, som i dag er kendetegnet ved at være beliggende nord for vejen let trukket tilbage, således at der skabtes en have mod syd.

Status
Generelt er bebyggelsen i Attrup velholdt. Den bebyggede struktur med husene tæt ud til vejens forløb er holdt, således at vejforløbet står stærkt. Der er en landsby-atmosfære, som gadeforløbet er med til at bevare.

Bærende bevaringsværdier
Det velbevarede gadeforløb med husene tæt ud til vejen er en af de bærende bevaringsværdier. Derudover er byggestilen forholdsvis ens da opførelsesårene stort set kun svinger fra 1870-1940.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Hvis eller når der skal bygges nyt i Attrup, er det vigtigt at beliggenheden af bygningerne nøje overvejes. Det er vigtigt at nye beboelsesbygninger ligger ud til vejen i den struktur, der allerede er givet i landsbyen. Endvidere er det vigtigt at fastholde nogle af de kig, som er vist på kort, ned gennem bebyggelsen, således at Limfjorden fortsat kan ses fra landsbyens gade.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Der kunne med fordel arbejdes med en bevarende lokalplan eller et projekt som synliggør den byggeskik som ligger til grund for de fleste huse. Her kunne man arbejde med at udbrede kendskabet til de oprindelige byggematerialer – her tænkes især på tagmaterialerne og tagenes form.

Ankomst til Attrup fra nord. Byggeriet vidner om en ældre landsby til trods for ombygning. Blandt andet taget til højre i billedet. Her har oprindeligt været tegltag og mindre udhæng.

Gården i krydset, hvor længen ud mod vejen står flot restaureret. Længen ved siden af har fået nyt tag i form af eternit. Det kan med fordel føres tilbage til plader af metal.

Tre huse på stribe som viser den sydlige side af vejen, hvor husene ligger lavt. Husene er opført i 1870’erne. Man kan lige ane skrænten op til en have, hvor huset ligger væsentligt højere.

De højere liggende huse som er opført i 1920-30’erne.

Kig ned ad Ladepladsen til Limfjorden.