14 - Teknisk anlæg, Øslev Mark, Skerping

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af biogasanlæg ved Øslev Mark og medfører, at der udlægges et nyt rammeområde 05.T2. Kommuneplantillægget er udarbejdet sideløbende med Lokalplan 05-002.

Jammerbugt Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af vedvarende energiproduktion og herigennem nedbringe udledningen af drivhusgasser. Arealerne anvendes i dag til landbrug, og en konvertering af disse arealer til produktion af grøn vedvarende energi vil bidrage til en reduktion af emissioner fra fossile brændstoffer og vil dermed imødekomme kommunens ønsker. Biogasanlæg reducerer udledningen af metan når gyllen afgasses. Drivhusgassen metan dannes naturligt, når gylle lagres i stald og gylletank. Dermed er biogasanlæg med til at nedbringe drivhusgasudledningerne fra landbruget.

Tidligere Kommuneplantillæg 4 for vind, sol og biogas

”§ 23 c. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v.”

Jammerbugt Kommune vedtog allerede i 2020, at den kommende revision af Kommuneplan21 ikke skulle indholdet temaet ”Sol, vind og biogas”. Dette tema skulle behandles i et særskilt kommuneplantillæg i 2022/23. Formålet med dette var at der kunne blive en grundig særskilt debat om disse emner.

Temarevisionen af kommuneplanen vedrørende solceller, vindmøller og biogas blev igangsat af Økonomiudvalget i juni 2022. Her blev det bestemt, at følgende skulle lægges til grund for for-debatten:

  • Strategien for vedvarende energi frem til næste kommuneplanrevision i 2025 er, at fokus lægges på solceller og biogas. Der sker ingen ny planlægning af vindmøller. Ved den næstkommende kommuneplanrevision laves ny vurdering af energibehov og kapacitet på elnettet, og derfra træffes beslutning om fremtidig planlægning.

For-debatten havde i første del fokus på indsamling af projektansøgninger og på baggrund af ansøgningerne at få en debat om de enkelte projekter i forhold til de principper, der blev fastsat af Økonomiudvalget.

Der indkom i alt 13 ansøgninger om VE-projekter i for-debatten. En af disse omhandlede biogas.

Den præcise afgrænsning af projektområdet sker i lokalplanlægningen. Dermed er der ikke taget stilling til den endelige projektafgrænsning i kommuneplantillæg nr. 4 for vind, sol og biogas.

Der blev afholdt et stort fælles borgermøde 30. januar 2023, med ca. 250 deltagere. Resultatet af for-debatten blev, at der skal arbejdes videre med en konkret planlægning for 3 solcelleparker og 2 biogasanlæg. Der blev i for-debatten kun udpeget interesseområder – ingen konkrete rammeområder. Derfor er det nødvendigt, at den konkrete planlægning inden for hvert interesseområde bliver fuldt op af et kommuneplantillæg med konkrete rammer.

Kommuneplantillæg 4 blev endelig vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Retningslinjerne i kommuneplantillæg 4 omfatter at der efter en konkret vurdering kan etableres et fælles biogasanlæg i ét af de på kortet udpegede områder. Gode vej- og tilkørselsforhold skal sikres med henblik på minimering af generne for miljø og naboer. Naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold skal tilgodeses. Hensigtsmæssig placering i forhold til biomassegrundlaget (husdyrgødning, energiafgrøder m.v.) og i forhold til decentrale kraftvarmeværker, gasledninger m.m. skal prioriteres.

Anlæg skal etableres med en sikkerhedsafstand på 500 meter eller en større passende sikkerhedsafstand til risikofølsomme anvendelser, for at fremtidssikre anlæggenes mulighed for at udvikle sig til at indgå i Power-to-X-anlæg. Det vil være det konkrete projekt, herunder de visuelle og tekniske forhold, der vil være afgørende for, om der kan gives tilladelse til opførelse af et fælles biogasanlæg indenfor de udpegede områder. Gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres uden for de udpegede områder.

 

Ændringer med dette tillæg

I kommuneplantillæg 14 udlægges nyt rammeområde 05.T2 til teknisk anlæg i form af biogasanlæg. Planområdet er i Kommuneplan21 udpeget som interesseområde for biogasanlæg med Kommuneplantillæg 4 Temarevision for Vind, Sol og Biogas.

Forhold til retningslinjer i Kommuneplan21

1.1.10 Beskyttelseszoner langs overordnede veje

Den østligste del af rammeområdet ligger indenfor område udpeget som beskyttelseszone langs overordnede veje, grundet nærheden til Aggersundvej.

Arealudlæg til tekniske anlæg kan normalt ikke ske i en beskyttelseszone omkring eksisterende og planlagte overordnede veje. Beskyttelseszonen omfatter arealerne i en afstand af 150 meter fra overordnede veje. Den del af rammeområdet der er omfattet af beskyttelseszonen skal anvendes til vejadgang.

1.1.11 Støjbelastede arealer

Rammeområdet ligger delvist indenfor område udpeget som støjbelastet, som følge af vindmøllerne placeret syd for området. Støjbelastede arealer må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. Biogasanlæg er ikke støjfølsom anvendelse og placeringen af biogasanlægget vurderes derfor at være i overensstemmelse med retningslinjer for støjbelastede arealer.

2.1.7 Lavbund og potentielle vådområder

Det meste af rammeområdet er udpeget som lavbundsareal, der er omfattet af okkerklasse IV. Arealer, hvor der er udpeget lavbund, skal så vidt muligt friholdes for større anlæg. Arealet er ikke udpeget som potentielt vådområde.

Naturgenopretningsprojekter på lavbundsjorde har størst klimamæssig effekt, når de udføres på jorde med højt kulstofindhold, da det vil medføre den største binding af CO2 i jorden. Rammeområdet er ikke et meget velegnet område til naturgenopretning, da kun en lille del af området har jord med højt kulstofindhold.

2.2.1 Bevaringsværdige landskaber

Rammeområdet placeres i tilknytning til arealer, der er udpeget som bevaringsværdige landskaber. I bevaringsværdige landskaber skal hensynet til at beskytte eller forbedre landskabets karaktergivende strukturer og elementer vægtes højt. Rammeområdet er i dag dyrkede marker.

Anlægget vurderes at medføre en moderat påvirkning af landskabet og de visuelle forhold. Dette vurderes ud fra en sammenholdning af landskabets eksisterende karakter og tilstand samt anlæggets påvirkning af landskabet. Der er allerede god beplantning mod øst fra det eksisterende fredskovsareal.

Lokalplanen for området skal regulere projektets visuelle udtryk. Det betyder bl.a. at lokalplanen skal regulere højden på tankene og de øvrige bygninger samt farve- og materialevalg. Derudover stiller lokalplanen krav om at der skal etableres et beplantningsbælte til visuel afskærmning af biogasanlægget. Det vurderes at lokalplanen tager højde for det eksisterende landskab i området, samt hvordan anlægget indpasses i landskabet bedst muligt.

2.4.1 Bebyggelse og anlæg i Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder skal som udgangspunkt søges friholdt for yderligere bebyggelse og anlæg. Rammeområdet er beliggende umiddelbart uden for kystnærhedszonen og det vurderes derfor at placeringen af biogasanlægget er i overensstemmelse med retningslinjer for kystnærhedszonen.

2.5.5 Landbrug

Rammeområdet ligger indenfor udpegningen af landbrugsområder og højtprioriterede landbrugsområder, samt delvist indenfor område udpeget til husdyrbrug. Rammeområdet ligger i landbrugsområde 5, Brovst-Fjerritslev, hvor der ikke må etableres anlæg eller ske arealinddragelser, der på væsentlig måde begrænser muligheden for landbrugsdriften.

Jammerbugt Kommune vurderer, at biogasanlægget er i overensstemmelse med retningslinjer for landbrug, da det er et vigtigt hensyn i planlægningen af biogasanlæg, at det placeres i et område med stor biomasseproduktion.

2.6.1 Særlige drikkevandsinteresser

Rammeområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD), men udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Jammerbugt Kommune vurderer på den baggrund, at biogasanlægget er i overensstemmelse med retningslinjer for særlige drikkevandsinteresser.

3.4.1 Aggersborg Vikingeborg- fjernbufferzone

Fjernbufferzonen til Aggersborg Vikingeborg skal friholdes for vindmøller på 25 meter og derover. Jammerbugt Kommune vurderer, at biogasanlægget er i overensstemmelse med retningslinjer for Aggersborg fjernbufferzone, da tillægget ikke omfatter opstilling af vindmøller.

5.1.1 Arealer i fare for oversvømmelse

Arealer i fare for oversvømmelse skal friholdes for ny bebyggelse, byudvikling, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse mv., medmindre der planlægges for tilstrækkelige afværgeforanstaltninger.

Jammerbugt Kommune vurderer at biogasanlægget er i overensstemmelse med retningslinjer om arealer i fare for oversvømmelse, da det placeres udenfor områder der er udpeget som værende i fare for oversvømmelse.

5.3.1 Biogas (Kommuneplantillæg nr. 4)

Rammeområdet placeres indenfor et af de områder der er udpeget til fælles biogasanlæg. Der kan placeres et biogasanlæg indenfor udpegningen efter en konkret vurdering.

Ved placering af biogasanlæg, skal der sikres gode vej- og tilkørselsforhold. Der skal tages hensyn til naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold. Placeringen skal være hensigtsmæssig i forhold til biomassegrundlaget (husdyrgødning, energiafgrøder m.v.) og i forhold til decentrale kraftvarmeværker, gasledninger m.m.

Rammeområdet vurderes at være velegnet jf. retningslinjerne. Der er gode tilkørselsforhold, med gode vejforhold ved og omkring området og mulighed for at etableres tilkørsel direkte fra Aggersundvej. Der er generelt gode afstande til Natura 2000-områder, og der er ingen §3-beskyttede naturområder inden for projektområdet. Anlægget kan tilpasses landskabet. Der er tilstrækkeligt biomassegrundlag i nærområdet (vestlige side af Tingskoven). Det producerede metan vil blive gjort flydende og kørt bort med tankbiler, og nærhed til gasledninger er derfor ikke relevant. Der er mulighed for symbiose med Fjerritslev Fjernvarme ifm. overskudsvarme, hvis der etableres fjernvarmeledning til Aggersund.

Natura 2000-områder og Bilag IV arter

Natura 2000-områder:

Planer må ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning af bevaringsstatus for arter og naturtyper på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. De nærmest beliggende Natura 2000-områder er N16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg” ca. 3,2 km sydvest for plan- og projektområdet og N15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal” ca. 7,5 km øst for planområdet. De består af både habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Flere af arterne på udpegningsgrundlaget lever ikke i eller nær planområdet, da der ikke er egnede yngle- og levesteder. De øvrige arter vurderes på baggrund af feltundersøgelser og planområdets tilstand, ikke at blive påvirket væsentligt.  Naturtyperne på udpegningsgrundlaget vil ikke blive påvirket af planen, grundet afstanden til Natura-2000 områderne. Planen vurderes ikke at ville påvirke de udpegende naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område N15 og N16 væsentligt.

Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning:

Dyre- og plantearter i forhold til EF-habitatdirektivet, rødliste eller fredning er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område). Der er ikke registreret arter på Habitatdirektivets bilag IV inden for rammeområdet. Det kan ikke udelukkes, at der yngler stor vandsalamander eller spidssnudet frø i §3-søerne øst for plan- og projektområdet. Ud fra et forsigtighedsprincip bør der derfor opsættes paddehegn langs plan- og projektområdets østlige afgrænsning ud mod søerne, så vandrende bilag IV-padder ikke kan vandre ind i området, hvor der vil være arbejdskørsel i anlægsfasen og trafik af lastvogne til og fra anlægget vil i driftsfasen. Hvis feltundersøgelser viser, at der ikke yngler bilag IV-padder i søerne, kan paddehegnet undværes.

Miljøvurdering af planer og programmer

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Kommuneplantillægget er omfattet af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen antages at kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver biogasanlæggets indvirken på miljøet, i henhold til reglerne i miljøvurderingslovens afsnit III – Miljøvurdering af konkrete projekter. Miljøvurderingen af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan nr. 05-002 er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten. Miljøkonsekvensrapporten er offentliggjort sammen med planlægningen i perioden for offentlig høring.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

05.T2 - Teknisk anlæg