5.4.2 Solenergianlæg, planlægning

Ved lokalplanlægning skal det sikres:

Solenergianlæg skal, som udgangspunkt, fremstå som en samlet enhed.

Solenergianlæg der kan vippe over en vertikal akse tillades som udgangspunkt ikke, da symmetrien i anlægget bliver påvirket.

Solenergianlæg må ikke omkranse nabobebyggelse.

Der skal så vidt muligt etableres passende interne flora og faunapassager.

Solenergianlæg skal afskærmes af et tæt, levende hegn på alle sider.

Der skal minimum være en afstand på 10 m til eksisterende beskyttet natur (§ 3 områder), både indenfor og udenfor projektområdet.

Arealerne skal reetableres, og solenergianlægget skal fjernes, senest et år efter at anlægget er taget ud af drift.

Solenergianlæg skal fremstå som samlede enheder uden større afstand mellem de enkelte panelsektioner. Afstanden mellem de enkelte panelsektioner bør begrænses til faunapassager og interne køreveje. Afstanden mellem de enkelte rækker af paneler kan være ned til 3 meter.

Geometrien af den samlede solenergipark have en relativ enkel form uden for mange sider.

Naboejendomme bør ikke omkranses af solcelleanlæg, dvs. at der bør ikke etableres solceller på mere end 2 sider af en naboejendom. Det væsentlige er, hvordan anlægget opleves fra naboens beboelse og nære udendørsarealer. Den præcise udformning fastlægges i hvert enkelt tilfælde.

Fundamenter til paneler bør have et let udtryk. Synlige fundamenter af beton vil virke dominerende og tillades som udgangspunkt ikke.